Zamówienia publiczne -przetargi - zakupy

Zamówienia publiczne - przetargi - zakupy31.08.2020

ZAKUPY

  1. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 30 tysięcy euro 

  2. Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 tysięcy euro

  3. Ogłoszenia o zamówieniach udzielanych na rzecz nauki na podstawie art. 4d ust.1 p.1) PZP 
  4. Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  5. Licytacje elektroniczne

  6. Informacja o udzieleniu zamówienia, udzielonego na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych