Terminarz posiedzeń senatu

Ramowy harmonogram tematyczny posiedzeń Senatu ZUT w roku akademickim 2021/202222.10.2021


TematWnoszący - referujący

25 października 2021

 • Ocena funkcjonowania Uczelni
 • Informacja o wymianie międzynarodowej (dydaktyka) za rok akademicki 2020/2021
 • Informacja o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022
 • Informacja o rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na poszczególne kierunki studiów
 • Rektor
 • Prorektor S
 • Prorektor K / Dyrektor Szkoły Doktorskiej
 • Prorektor S

29 listopada 2021

-

20 grudnia 2021

-

31 stycznia 2022

-

28 lutego 2022

 • Audyt wewnętrzny – informacja o planie na 2022 rok i przedstawienie dotychczasowych wyników audytów w 2021 roku
 • Wnioski o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną
 • Planowane limity przyjęć na studia wyższe w roku akademickim 2022/2023
 • Informacja o wynikach przeprowadzonych w 2021 roku akredytacji kierunków studiów
 • Informacja o sprawach bhp i p.poż. w 2021 rok (w tym analiza okoliczności i przyczyn wypadków studentów na terenie uczelni)
 • Rektor
 • Prorektor N
 • Prorektor S
 • Prorektor K
 • Kanclerz

28 marca 2022

 • Informacja nt. działalności jednostek ogólnouczelnianych:
  • - Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  • - Akademicki Ośrodek Jeździecki
  • - Akademickie Centrum Informatyki
  • - Uczelniane Centrum Informatyki
  • - Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
  • - Ośrodek Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi
  • - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii
 • Informacja na temat rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022
 • Plan inwestycji i remontów na 2021 rok oraz plany inwestycyjne ZUT
 • Prorektor N / O
 • Prorektor S
 • Kanclerz

25 kwietnia 2022

 • Informacja o działalności naukowo-badawczej Uczelni
 • Informacja o wynalazczości i sprzedaży własności intelektualnej w ZUT
 • Informacja o działalności Biblioteki Głównej
 • Informacja o działalności wydawniczej uczelni
 • Informacja o funkcjonowaniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Sprawozdanie kanclerza z działalności w roku 2021
 • Określenie zasad rekrutacji w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023
 • Wnioski o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki
 • Prorektor N
 • Prorektor N
 • BG
 • Prorektor N
 • Prorektor K
 • Kanclerz
 • Prorektor K / Dyrektor SD
 • Prorektor N

30 maja 2022

 • Informacja na temat przyznanych stypendiów MEiN
 • Uchwała w sprawie określenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wartości Sn i Pn oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów
 • Prorektor S
 • Prorektor K

27 czerwca 2022

 • Działalność organizacyjna, naukowa i sportowa studentów i doktorantów
 • Uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024
 • Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji „Strategii rozwoju ZUT na lata 2021-2025”
 • Prorektor S / K
 • Prorektor S
 • Prorektor O

Lipiec / sierpień 2022

przerwa wakacyjna

26 września 2022

 • Informacja o przygotowaniu bazy dydaktycznej oraz socjalnej studentów przed rokiem akademickim 2022/2023
 • Kanclerz