Terminarz posiedzeń senatu

Ramowy harmonogram tematyczny posiedzeń Senatu ZUT w roku akademickim 2020/2021 zatwierdzony na posiedzeniu Senatu ZUT w dniu 28 września 2020 roku20.11.2020

TematWnoszący - referujący

26 października 2020

 • Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni
 • Informacja o wymianie międzynarodowej (dydaktyka) za rok akademicki 2019/2020
 • Informacja o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021
 • Informacja o rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na poszczególne kierunki studiów
 • Rektor
 • Prorektor S
 • Prorektor K / Dyrektor Szkoły Doktorskiej
 • Prorektor S

30 listopada 2020

-

21 grudnia 2020

 • Strategia rozwoju ZUT
 • Rektor / Prorektor O

25 stycznia 2021

-

22 lutego 2021

 • Audyt wewnętrzny – informacja o planie na 2021 rok i przedstawienie dotychczasowych wyników audytów w 2020 roku
 • Wnioski o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną
 • Informacja o wynikach przeprowadzonych w 2020 roku akredytacji kierunków studiów
 • Informacja o sprawach bhp i p.poż. w 2020 rok (w tym analiza okoliczności i przyczyn wypadków studentów na terenie uczelni)
 • Rektor
 • Prorektor N
 • Prorektor K
 • Kanclerz

29 marca 2021

 • Informacja nt. działalności jednostek ogólnouczelnianych:
  • - Centrum Nowych Materiałów i Technologii
  • - Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  • - Akademicki Ośrodek Jeździecki
  • - Centrum Egzaminacyjne Języków Obcych
  • - Akademickie Centrum Informatyki
  • - Uczelniane Centrum Informatyki
  • - Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
  • - Ośrodek Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi
  • i Leśnymi
  • - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii
 • Wnioski o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Informacja na temat rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
 • Planowane limity przyjęć na studia wyższe w roku akademickim 2021/2022
 • Informacja o funkcjonowaniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Plan inwestycji i remontów na 2021 rok oraz plany inwestycyjne ZUT
 • Prorektorzy N, O, K
 • Prorektor N
 • Prorektor S
 • Prorektor S
 • Prorektor K
 • Kanclerz

26 kwietnia 2021

 • Informacja o działalności naukowo-badawczej Uczelni
 • Informacja o wynalazczości i sprzedaży własności intelektualnej w ZUT
 • Informacja o działalności Biblioteki Głównej
 • Informacja o działalności wydawniczej uczelni
 • Sprawozdanie z oceny wdrażania „Strategii rozwoju ZUT na lata 2011-2020”
 • Sprawozdanie kanclerza z działalności w roku 2020
 • Określenie zasad rekrutacji w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2021/20222
 • Prorektor N
 • Prorektor N
 • BG
 • Prorektor N
 • Prorektor O
 • Kanclerz
 • Prorektor K / Dyrektor Szkoły Doktorskiej

31 maja 2021

 • Informacja na temat przyznanych stypendiów MNiSW
 • Uchwała w sprawie określenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wartości Sn i Pn oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów
 • Prorektor S
 • Prorektor K

28 czerwca 2021

 • Działalność organizacyjna, naukowa i sportowa studentów i doktorantów
 • Uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023
 • Prorektor S/K
 • Prorektor S

Lipiec / sierpień

przerwa wakacyjna

27 września 2021

 • Informacja o przygotowaniu bazy dydaktycznej oraz socjalnej studentów przed rokiem akademickim 2021/2022
 • Kanclerz