Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni

Zakres obowiązków prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni na kadencję 2012-2016 określony § 6 zarządzenia nr 51 Rektora ZUT z 3.09.2012 r., z późn. zm. 8.01.2015

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka jest odpowiedzialny za prognozowanie rozwoju uczelni. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni należy:

1)   modernizacja i rozwój Uczelni;

2)   monitorowanie struktur organizacyjnych Uczelni i inicjowanie transformacji strukturalnych;

3)   koordynowanie prac nad strategią rozwoju Uczelni i nadzór nad jej realizacją;

4)   merytoryczne – zgodne z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi, przygotowywanie projektów uchwał senatu oraz nadzór nad opracowaniem aktów wewnętrznych normatywnych i technicznym wprowadzaniem ich w życie;

5)   przedstawianie prognoz i projektów rozwoju uczelni w zakresie jej infrastruktury dydaktycznej i naukowej wraz z ich zabezpieczeniem finansowym;

6)   informatyzacja uczelni, w obszarze usług sieciowych, oprogramowania sieci uczelnianej oraz unifikacji sprzętu komputerowego;

7)   działania i inicjatywy w zakresie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, promowanie i wspieranie przedsiębiorczości w środowisku akademickim;

8)   opracowywanie projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;

9)   zastępstwo podczas nieobecności prorektora ds. nauki

Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni podporządkowane są następujące komórki administracji centralnej:

1)    Dział Organizacyjno-Prawny,

2)    Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych.

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni sprawuje nadzór nad:

1)    Akademickim Centrum Informatyki,

2)    Uczelnianym Centrum Informatyki,

3)    Ośrodkiem Doświadczalnym w Lipniku i Ostoi,

4)    Ośrodkiem Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni przewodniczy rektorskiej komisji negocjacyjnej ds. dzierżaw terenów, obiektów i pomieszczeń socjalno-bytowych studentów na Osiedlu Studenckim oraz jest członkiem rektorskiej komisji negocjacyjnej ds. dzierżaw terenów, obiektów, pomieszczeń wydziałowych oraz ogólnouczelnianych.

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.