Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) 2.04.2024

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk poniżej)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (format:  docx, rozmiar:  19,50 kB)

można przesłać do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:

– pocztą na adres:

Rektor

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

al. Piastów 17

70–310 Szczecin

– pocztą elektroniczną na adres e-mail:

rektor@zut.edu.pl

asystentrektora@zut.edu.pl

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych oraz w przypadku przepisu art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega prawo pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku gdy wymaga to poniesienie dodatkowych kosztów.

Prosimy zapoznać się z Klauzulą informacyjną dla wnioskodawcy.

Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy. (format:  pdf, rozmiar:  66 kB)