Kanclerz

Zakres obowiązków prorektorów oraz spraw powierzonych kanclerzowi ZUT na kadencję 2016–2020 określony zarządzeniem nr 47 Rektora ZUT z dnia 6.09.2016 r., z późn. zm.(zarz. nr 63 z 29.09.2017r., zarz. nr 95 z 19.12.2017r., zarz. nr 17 z z 26.02.2018r.) 5.03.2018

KANCLERZ

 1. Kanclerz mgr Adrianna Gudzowska kieruje administracją i gospodarką uczelni, podejmuje decyzje dotyczące mienia w zakresie zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie lub statucie dla organów uczelni.
 2. Kanclerz podlega bezpośrednio rektorowi.
 3. Kanclerz realizuje swoje zadania przy pomocy:

  1. kwestora, który jest zastępcą kanclerza;
  2. zastępcy kanclerza ds. techniczno-gospodarczych;
  3. kierowników komórek administracji bezpośrednio podporządkowanych, którym ustala zakres obowiązków i kompetencji, z wyłączeniem kwestora, którego obowiązki i uprawnienia jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy.

 4. Do obowiązków i kompetencji kanclerza należy w szczególności:

  1. w zakresie organizacji pracy administracji:

   • organizowanie i koordynowanie oraz nadzorowanie pracy komórek oraz pracowników administracji bezpośrednio mu podporządkowanych, a w pionach organizacyjnych podległych rektorowi i prorektorom oraz kwestorowi, na wydziałach i w jednostkach pozawydziałowych – w uzgodnieniu z kierującymi pionami i kierownikami jednostek,
   • wydawanie poleceń służbowych, regulaminów i instrukcji w zakresie nadzoru funkcjonalnego nad działalnością gospodarczo-administracyjną i finansową;

  2. w zakresie spraw pracowniczych:

   • wnioskowanie do rektora w sprawach kadrowych pracowników bezpośrednio mu podległych,
   • opiniowanie wniosków kadrowych kierowników jednostek w stosunku do pracowników obsługi,
   • sprawowanie nadzoru nad zapewnianiem podległym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
   • sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy pracowników administracji i obsługi, w tym nad właściwym rozkładem czasu pracy;

  3. w zakresie prowadzonej przez uczelnię działalności socjalnej – administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i w tym zakresie podejmowanie decyzji w imieniu rektora jako pracodawcy, także w odniesieniu do związków zawodowych;
  4. w zakresie spraw inwestycyjnych i remontowych sprawowanie nadzoru nad całością spraw, a w szczególności:

   • przedstawianie rektorowi propozycji planu inwestycji i remontów finansowanych przez jednostki oraz inwestycji i remontów finansowanych ze środków centralnych, przy uprzednim uzgodnieniu tych planów z kierownikami jednostek,
   • zawieranie umów o roboty budowlane, remontowe i inwestycyjne, w odniesieniu do których przyznane zostały środki finansowe,
   • nadzorowanie przygotowania, realizacji i odbioru robót budowlanych, w tym ich rozliczenie;

  5. w zakresie zamówień publicznych

   • nadzorowanie przygotowania stosownych procedur wewnętrznych umożliwiających prze­prowadzenie udzielania zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi,
   • w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane, związanych z eksploatacją i utrzyma­niem nieruchomości oraz sprawami socjalno-bytowymi:

    • odpowiadanie za ich planowanie,
    • akceptowanie trybu zamówienia publicznego,
    • podejmowanie decyzji przewidzianych dla rektora w przepisach wewnętrznych dotyczących realizowania zamówień publicznych,

   • w odniesieniu do zamówień publicznych innych, niż wyżej wymienione, odpowiadanie za planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zamówienie publiczne;

  6. w zakresie gospodarki mieniem uczelni:

   • zarządzanie mieniem uczelni, a w przypadku mienia będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych – za pośrednictwem kierowników tych jednostek,
   • zapewnianie prawidłowej eksploatacji budynków, a w odniesieniu do budynków użytkowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne uczelni – w uzgodnieniu z ich kierownikami, w szczególności zaś zapewnianie:

    • ciągłej dostawy mediów,
    • dozoru obiektów,
    • przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
    • właściwego zabezpieczenia warunków BHP, przeciwpożarowych itp.

   • nadzorowanie racjonalnej gospodarki mieniem, w tym zawieranie umów najmu lub dzierżawy, składników mienia w zakresie niezastrzeżonym dla organów uczelni albo kierowników danych jednostek organizacyjnych,
   • ustalanie, w porozumieniu z właściwymi ciałami opiniotwórczymi, jeżeli jest to wymagane przepisami wewnętrznymi, stawek odpłatności za korzystanie ze składników mienia przez osoby trzecie,
   • podejmowanie decyzji w zakresie gospodarki środkami trwałymi i materiałami, dotyczącymi:

    • likwidacji i przeceny środków trwałych i materiałów do kwoty 20.000 zł,
    • sprzedaży zbędnych środków trwałych, przedmiotów i materiałów do kwoty 20.000 zł,
    • akceptacji protokołów komisji likwidacyjnej oraz zatwierdzanie rozliczeń i obciążeń za wynikłe różnice inwentaryzacyjne,
    • ustalania rejonów majątkowych i powoływania komisji likwidacyjnych dla rejonów.