Strategia ZUT

Strategia ZUT 9.10.2012

Słowo wstępne 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, utworzony decyzją Sejmu RP w dniu 1 stycznia 2009 r., przejął dziedzictwo dwóch uczelni tworzących podwaliny szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim - Politechniki Szczecińskiej, najstarszej uczelni Szczecina (rok utworzenia 1946), i Akademii Rolniczej (rok utworzenia 1954).

Strategia Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wskazuje kierunki rozwoju uczelni na lata 2011–2020 w podstawowych obszarach działalności tak, aby przygotować ją do zmian wynikających z nowych wyzwań wyznaczanych przez otoczenie zewnętrzne i uwarunkowania wewnętrzne, w tym: doskonalenie metod, efektów i jakości kształcenia, potrzebę rozwijania innowacyjnych badań naukowych oraz do wyzwań płynących ze zmian w gospodarce regionalnej, krajowej i światowej. Stanowi też podstawę do podejmowania działań w zakresie rozwoju infrastruktury i jej  przekształceń.

Dokument został opracowany przez komisję ds. Strategii Rozwoju Uczelni, w skład której wchodzili przedstawiciele różnych jednostek organizacyjnych oraz pionów administracji.  

W procesie jego tworzenia prowadzono konsultacje z obecnymi władzami rektorskimi, kanclerzem i kwestorem. Strategię uchwalił Senat w dniu 27. czerwca 2011r.

Wyrażam przekonanie, że wdrożenie w życie zapisów strategii pozwoli Uczelni sprostać wielu trudnym wyzwaniom, przed którymi stoi całe polskie szkolnictwo wyższe: niedobory finansowe, demograficzne, konkurencja krajowa i zagraniczna. 

Realizacja ustanowionych celów sprzyjać będzie doskonaleniu funkcjonowania Uczelni i zwiększania jej rangi we wszystkich obszarach działalności.

 

 

Autorzy 

Komisja ds. Strategii Rozwoju Uczelni w składzie:

prof. dr hab. Andrzej Brykalski

prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski

dr hab. inż. Jolanta Baranowska, prof. nadzw.

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska

dr Arkarusz Malkowski

dr  Robert Rusielik

dr Artur Wilczyński

mgr Małgorzata Świerzko

mgr Ilona Płuciennik

mgr Halina Wasylik