Zamówienia publiczne -przetargi - zakupy

Zamówienia publiczne11.02.2021

ZAKUPY

  1. Ogłoszenia o zamówieniach wymagających prowadzenia w trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  2. Ogłoszenia o zamówieniach nie wymagających stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  3. Ogłoszenia o zamówieniach udzielanych na rzecz nauki
  4. Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  5. Licytacje elektroniczne

  6. Informacja o udzieleniu zamówienia, udzielonego na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych