Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni

Zakres obowiązków prorektorów oraz spraw powierzonych kanclerzowi ZUT na kadencję 2016–2020 określony zarządzeniem nr 47 Rektora ZUT z dnia 6.09.2016 r., z późn. zm.(zarz. nr 63 z 29.09.2017r., zarz. nr 95 z 19.12.2017r., zarz. nr 17 z z 26.02.2018r.) 5.03.2018

PROREKTOR DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU UCZELNI

 1. Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni jest odpowiedzialny za działania w zakresie modernizacji i rozwoju uczelni. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni należy:

  1. monitorowanie struktur organizacyjnych uczelni i inicjowanie transformacji strukturalnych;
  2. koordynowanie prac nad strategią rozwoju uczelni i nadzór nad jej realizacją;
  3. merytoryczne przygotowywanie projektów uchwał senatu oraz nadzór nad opracowaniem aktów wewnętrznych normatywnych i technicznym wprowadzaniem ich w życie;
  4. przedstawianie prognoz i projektów rozwoju uczelni w zakresie jej infrastruktury dydaktycznej i naukowej wraz z ich zabezpieczeniem finansowym;
  5. nadzór nad rozwojem i funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej uczelni;
  6. opracowywanie projektu podziału dotacji podmiotowych MNiSW na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymanie mienia uczelni, w tym remonty;
  7. opracowywanie projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
  8. zastępstwo prorektora ds. nauki podczas jego nieobecności.

 2. Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni podporządkowana jest komórka administracji centralnej – Dział Organizacyjno-Prawny.
 3. Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni podporządkowana jest jednostka ogólnouczelniana – Uczelniane Centrum Informatyki.
 4. Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni sprawuje nadzór nad:

  1. Akademickim Centrum Informatyki;
  2. Akademickim Ośrodkiem Jeździeckim;
  3. Ośrodkiem Doświadczalnym w Lipniku i Ostoi;
  4. Ośrodkiem Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.

 5. Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.