Ogłoszenia pozostałe

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera 202421.05.2024

Wyniki naboru na partnera 2024 (format:  pdf, rozmiar:  191 kB)

 

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach:

Konkursu Uczelnie coraz bardziej dostępne
Działania 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego,
Priorytetu 3: Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na podstawie art. 39 ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ogłasza nabór na Partnera w celu przygotowania i realizacji projektu w konkursie dotyczącym realizacji działań mających na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego.

Głównym celem naboru jest wyłonienie partnera, który będzie aktywnie współpracował przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz przy realizacji projektu skierowanego do dofinansowania. Partnerstwo ma na celu wniesienie do projektu wartości dodanej, dzięki współpracy z podmiotem, który posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie zwiększania dostępności edukacji na poziomie szkoły wyższej pośród osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wspólna realizacja projektu z partnerem, który ma bogate doświadczenie we współpracy z różnorodnymi szkołami wyższymi w Polsce i który w zakresie swojego działania wspiera zarówno kandydatów na studia, studentów, jak i absolwentów szkół wyższych, pozwoli bazować na znacznie szerszej wiedzy i doświadczeniu, a to w konsekwencji daje szanse uzyskania wyższej jakości merytorycznej rezultatów osiągniętych w ramach projektu.

Wstępny zakres tematyczny projektu:

Działania zaplanowane w projekcie muszą obejmować wszystkie obszary – nr 1-8 – opisane w dokumencie Opis ścieżek dla naboru Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego, przy czym poszczególne działania mogą dotyczyć kilku obszarów jednocześnie.

1)      Struktura organizacyjna,

2)      Dostępność architektoniczna,

3)      Dostępność informacyjno-komunikacyjna,

4)      Dostępność cyfrowa,

5)      Technologie wspierające,

6)      Procedury,

7)      Usługi wspierające edukację,

8)      Działania podnoszące świadomość niepełnosprawności.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega ponadto, że podział zadań we wniosku o dofinansowanie zostanie opracowany na etapie wspólnej pracy nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego.

Wstępny termin realizacji projektu od 01.01.2025 r. do 31.12.2028 r. Termin może ulec zmianie.

Do zadań partnerów należeć będzie m.in.:

1.      Współpraca przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz przy zarządzaniu projektem wyłonionym do dofinansowania.

2.      Zapewnienie konsultacji z ekspertami ds. dostępności w obszarach: dostępności cyfrowej, dostępności architektonicznej, edukacji włączającej, procedur zapewniających dostępność.

3.      Monitorowanie dostępności architektonicznej, cyfrowej, edukacyjnej i proceduralnej (np. badania/audyty dostępności).

4.      Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu wiedzy o niepełnosprawności dla kadry uczelni.

5.      Opracowanie i wdrożenie autorskich rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami m.in: w zakresie nauk technicznych.

6.      Współpraca z otoczeniem.

7.      Promocja projektu.

8.      Inne elementy, które mogą zostać ustalone na etapie negocjacji oraz pracy nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego oraz na późniejszym etapie wdrażania projektu.

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełnią następujące wymagania:

1.      Oferent jest podmiotem działającym na rzecz zwiększania dostępności szkolnictwa wyższego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, mający co najmniej 10-letnie udokumentowane doświadczenie w tym obszarze. Poprzez działalność na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami należy rozumieć taką działalność, która jest skierowana do ogółu osób ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to, że oferentem nie może być instytucja, organizacja lub fundacja działająca wyłącznie na rzecz osób z konkretną wskazaną niepełnosprawnością, np. z dysfunkcją słuchu, wzroku, ruchu itd.

2.      Oferent w ciągu ostatnich 3 lat współpracował z co najmniej 10 uczelniami różnych typów: w tym uniwersytetem, uczelnią techniczną, uczelnią medyczną, uczelnią artystyczną, w obszarze zwiększania ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Poprzez współpracę należy rozumieć prowadzenie ciągłych bądź powtarzalnych działań realizowanych na podstawie zawartych pomiędzy uczelniami a Oferentem umów bądź porozumień.

3.      Oferent posiada doświadczenie we współpracy ze środowiskiem osób z różnymi niepełnosprawnościami, a w ramach swojej działalności wspierał bezpośrednio co najmniej 500 niepełnosprawnych studentów bądź absolwentów szkół wyższych. Oferent może zostać zobowiązany do wykazania, że wspierał co najmniej osoby niewidome, słabowidzące, słabosłyszące, niesłyszące, poruszające się na wózkach inwalidzkich, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z innymi zaburzeniami psychicznymi. W uzasadnionych przypadkach Oferent może zostać zobowiązany do przedstawienia dowodów na wspieranie ww. osób, np. oświadczeń tych osób lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem sprawozdań z realizacji zadań publicznych, które będą potwierdzały ww. rodzaje niepełnosprawności. Ewentualny obowiązek uzyskania wymaganych przepisami zgód na przekazanie danych osób leży po stronie Oferenta.

4.      Oferent dysponuje zespołem specjalistów z obszarów dostępności: specjalistami z zakresu edukacji włączającej, rehabilitacji, psychologii, doradcami zawodowymi, specjalistami ds. informacji i technologii asystujących, w tym tyflospecjalistami, specjalistami ds. dostępności architektonicznej, specjalistami w zakresie prawa (radca prawny/adwokat).

5.      Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu finansowego własnego w wysokości 3% wydatków kwalifikowalnych partnera w projekcie.

6.      Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjno-technicznych, którymi dysponuje w celu realizacji działań w projekcie.

7.      Oferent udokumentuje, że jego profil działalności wpisuje się w założenia konkursu.

8.      Oferent nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać między innymi:

1.      Informację dotyczącą zgodności działalności oferenta z celami partnerstwa;

2.      Informację na temat wkładu oferenta w realizację projektu w tym, informacje o potencjale kadrowym, technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania i realizacji projektu oraz opis wkładu oferenta w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu;

3.      Opis działań możliwych do zrealizowania przez oferenta w ramach projektu – krótki opis koncepcji realizacji zadań w ramach projektu oraz informacje na temat spełniania wymagań i kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu;

4.      Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta;

5.      Dokumenty stwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta;

6.      Oświadczenie o nie zaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi.

Przy wyborze partnera oceniane będą:

1.      Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. (Tak/Nie);
Oferta niespełniająca tego kryterium zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

2.      Doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz studentów z niepełnosprawnością. W liczbie lat doświadczenia uwzględnia się lata kalendarzowe, w których Oferent prowadził działalność na rzecz studentów z niepełnosprawnością rozumianą jako realizacja projektów finansowanych ze środków publicznych, których uczestnikami były te osoby lub realizację usług na rzecz studentów z niepełnosprawnością zamawianych przez szkoły wyższe.

a.      do 5 lat - 1 pkt.

b.      od 5 do 7 lat - 2pkt.

c.       od 7 do 9 lat - 4 pkt.

d.      10 i więcej lat 8 pkt.

3.      Doświadczenie we współpracy ze szkołami wyższymi w zakresie wspierania kształcenia osób z niepełnosprawnością. Uwzględnić należy liczbę uczelni, z którymi Oferent współpracuje bądź współpracował na podstawie zawartych pomiędzy Oferentem a uczelnią umów bądź porozumień.

a.      do 10 uczelni - 1 pkt;

b.      11-15 uczelni - 2 pkt;

c.       15-20 uczelni - 4 pkt;

d.      Powyżej 20 uczelni 8 pkt;

4.      Doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 1 projektu na rzecz osób z niepełnosprawnością o łącznej wartości powyżej 5 mln zł oraz 2 projektów o wartości powyżej 1 mln zł współfinansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty współpracy:

a.      za każdy projekt zrealizowany ze środków publicznych jako lider - 2 pkt.,

b.      za każdy projekt zrealizowany ze środków publicznych jako partner - 1 pkt.,

c.       maksymalnie 10 punktów;

5.      Potencjał kadrowy Partnera w zakresie specjalistów stale współpracujących z Oferentem, mogących wnieść wkład do projektu. Do potencjału Partnera wliczane są osoby, z którymi Oferent współpracuje w sposób ciągły lub powtarzalny w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Przez współpracę należy rozumieć stosunek pracy, zawartą umowę cywilnoprawną bądź wolontariat.

a.      specjaliści z zakresu edukacji włączającej z doświadczeniem we wspieraniu uczących się osób niepełnosprawnych; 1 pkt. za każdą osobę max 3 pkt.

b.      psychologowie; 1 pkt. za każdą osobę max 3 pkt.

c.       specjaliści z zakresu rehabilitacji (fizjoterapeuci, lekarze rehabilitacji); 1 pkt. za każdą osobę max 3 pkt.

d.      tyflospecjaliści; 1pkt. za każdą osobę; max 3pkt

e.      specjaliści z zakresu dostępności architektonicznej: inżynierowie architekci bądź inżynierowie budownictwa specjalizujący się w dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością; 1pkt. za każdą osobę max 3pkt.

6.      Koncepcje realizacji zadań stawianych przed potencjalnym partnerem (ilość zaproponowanych działań i jakość opisu, innowacyjność). W zakresie niniejszego kryterium Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie może przyznać Oferentowi od 0 do 25 punktów.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zastrzega sobie możliwość poproszenia partnera o przedstawienie dodatkowych informacji, dokumentów i wyjaśnień.

Wybór partnera podlegać będzie poniższej procedurze:

Komisja dokona oceny dokumentów złożonych przez kandydatów na partnera.

1.      Spośród nadesłanych ofert wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.

2.      Lider partnerstwa zastrzega sobie możliwość negocjacji z partnerem.

3.      Informacja o wyborze partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Internetowej: bip.zut.edu.pl/index.php

Składanie ofert

1.      Ofertę (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem) należy składać w siedzibie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (adres) osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej lub usług kurierskich (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki).

2.      Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

·         Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biuro wsparcia Osób z Niepełnosprawnością (BON)

Adres: ul. Jagiellońska 20-21; 70-363 Szczecin

·         Z dopiskiem:
Wybór Partnera do projektu w ramach konkursu
03.01 Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego

·         Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert

3.      Termin składania ofert: 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 11.06.2024 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

4.      Wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

5.      Po upływie terminu składania ofert komisja konkursowa niezwłocznie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty.

6.      W przypadku nieprzedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie może wezwać oferenta do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze pod rygorem odrzucenia oferty.

7.      Informacja o wynikach naboru w ramach konkursu NCBR zostanie opublikowana na stronie: www.gov.pl/web/ncbr/aktualnosci-czelnie-dostepne.

8.      Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

9.      Wybranemu podmiotowi Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaproponuje zawarcie porozumienia o partnerstwie, które będzie obowiązywało do dnia podpisania umowy partnerskiej.

10.  Prowadzony nabór NIE jest zobowiązaniem do podpisania umowy.

11.  Po wyborze partnera Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie nie jest zobowiązany do uzyskania dofinansowania w ramach działania 03.01: Dostępność szkolnictwa wyższego programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

12.  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie – bez wyboru oferty, bez podania przyczyn.

 

Ogłaszający dokona wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji Projektu - Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:

1.      Dokonania niezbędnych zmian w zakresie działań przewidzianych dla partnera Projektu.

2.      Negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranym Partnerem Projektu.

3.      Unieważnienia naboru Partnera bez podawania przyczyny.

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: dplust@zut.edu. pl i/lub azawadzkawdowiak@zut.edu.pl

Załącznik nr 1 do ogłoszenia (format:  docx, rozmiar:  72 kB)