prorektor ds. studenckich

Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze na kadencję 2020 – 2024 (zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 4 września 2020 r., z późn. zm.)19.01.2021

Prorektor ds. studenckich

 1.  Prorektor ds. studenckich jest odpowiedzialny za działalność dydaktyczną Uczelni. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. studenckich należy:

  • organizacja toku studiów w Uczelni;
  • prowadzenie albumu studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
  • prowadzenie księgi dyplomów;
  • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji studiów studentów na poszczególnych wydziałach Uczelni;
  • kontrola prawidłowości pism i decyzji wydawanych z upoważnienia Rektora przez dziekanów/ prodziekanów, dotyczących indywidualnych spraw studentów (w tym również decyzji w sprawach świadczeń stypendialnych);
  • nadzór nad rekrutacją na studia obywateli polskich oraz cudzoziemców;
  • nadzór nad realizacją praktyk zawodowych studentów i staży międzynarodowych;
  • działanie na rzecz wymiany zagranicznej studentów i doktorantów w ramach zawartych umów i porozumień dotyczących działalności dydaktycznej;
  • nadzór nad wnioskami składanymi w ramach partnerstw strategicznych i budowania potencjału w szkolnictwie wyższym (program Erasmus+), zawieranie umów w tym zakresie oraz nadzór nad ich realizacją;
  • nadzór nad realizacją działań objętych umową ramową z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz działań zaakceptowanych w ramach konkursów indywidualnych NAWA (programy dla naukowców i doktorantów oraz studentów);
  • dysponowanie funduszem stypendialnym przeznaczonym dla studentów, z ograniczeniem zawartym w art. 414 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • funkcjonowanie domów studenckich (m.in. regulaminy i ich przestrzeganie, rozdział miejsc w domach studenckich dla kandydatów na studia oraz nadzór nad rozdziałem miejsc dla studentów);
  • koordynowanie działalności naukowej, kulturalnej, wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej studentów;
  • współpraca z samorządem studenckim i organizacjami studenckimi;
  • system wyróżnień studentów Uczelni, w tym zasad wpisu do Złotej Księgi ZUT;
  • sprawy badań lekarskich studentów;
  • sprawy ubezpieczenia zdrowotnego studentów;
  • sprawozdawczość dotycząca spraw studenckich objętych oddzielnymi przepisami;
  • sprawy dyscyplinarne studentów;
  • nadzór nad współpracą Uczelni ze szkołami ponadpodstawowymi;
  • nadzór nad konkursami przedmiotowymi dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
  • nadzór nad opracowywaniem projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
  • zastępstwo prorektora ds. kształcenia podczas jego nieobecności.

 2. Prorektorowi ds. studenckich podporządkowane są następujące jednostki organizacyjne administracji centralnej:

  • Dział ds. Studenckich;
  • Dział Mobilności Międzynarodowej.

 3. (uchylony)
 4. Prorektor ds. studenckich współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.