prorektor ds. studenckich

Zakres obowiązków prorektora ds. studenckich na kadencję 2020 – 2024 (zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 4 września 2020 r., z późn. zm.)11.10.2023

Prorektor ds. studenckich jest odpowiedzialny za organizację obsługi studentów i nadzór nad prowadzeniem spraw studenckich w Uczelni, a także odpowiada za działalność promocyjną Uczelni. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. studenckich należy:
•    organizacja toku studiów w Uczelni;
•    prowadzenie albumu studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
•    prowadzenie księgi dyplomów;
•    nadzór nad prowadzeniem dokumentacji studiów studentów na poszczególnych wydziałach Uczelni;
•    kontrola prawidłowości pism i decyzji wydawanych z upoważnienia Rektora przez dziekanów/ prodziekanów, dotyczących indywidualnych spraw studentów (w tym również decyzji w sprawach świadczeń stypendialnych);
•    nadzór nad rekrutacją na studia wyższe obywateli polskich oraz cudzoziemców;
•    nadzór nad realizacją praktyk i staży zawodowych studentów;
•    działanie na rzecz wymiany zagranicznej studentów i doktorantów w ramach zawartych umów i porozumień dotyczących działalności dydaktycznej;
•    nadzór nad wnioskami o dofinansowanie projektów Akcji 1 i 2 Programu Erasmus+ (sektor szkolnictwa wyższego – mobilność edukacyjna, współpraca organizacji i instytucji), zawieranie umów w tym zakresie oraz nadzór nad ich realizacją;
•    nadzór nad realizacją działań objętych umową ramową z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz działań zaakceptowanych w ramach programów NAWA, w których wnioski składane są przez indywidualne osoby;
•    dysponowanie funduszem stypendialnym przeznaczonym dla studentów, z ograniczeniem zawartym w art. 414 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
•    funkcjonowanie domów studenckich (m.in. regulaminy i ich przestrzeganie, rozdział miejsc w domach studenckich dla kandydatów na studia oraz nadzór nad rozdziałem miejsc dla studentów);
•    nadzór nad realizacją zadań związanych ze stwarzaniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia studentom i doktorantom, będącym osobami z niepełnosprawnością;
•    nadzór nad popularyzacją i realizacją doradztwa zawodowego oraz wsparcia w poszukiwaniu ofert pracy wśród studentów i absolwentów;
•    nadzór nad planowaniem i organizacją wydarzeń promocyjnych związanych z rekrutacją;
•    nadzór nad budowaniem i utrzymywaniem pozytywnego wizerunku uczelni, zarówno w kraju, jak i za granicą.
•    nadzór nad monitorowaniem i analizą skuteczności działań promocyjnych, a także nad  przygotowywaniem raportów dotyczących tych działań;
•    koordynowanie działalności naukowej, kulturalnej, wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej studentów;
•    współpraca z samorządem studenckim i organizacjami studenckimi;
•    system wyróżnień studentów Uczelni, w tym zasad wpisu do Złotej Księgi ZUT;
•    sprawy badań lekarskich studentów;
•    sprawy ubezpieczenia zdrowotnego studentów;
•    sprawozdawczość dotycząca spraw studenckich objętych oddzielnymi przepisami;
•    sprawy dyscyplinarne studentów;
•    nadzór nad współpracą Uczelni ze szkołami ponadpodstawowymi;
•    koordynowanie spraw związanych z krajową wymianą studencką;
•    nadzór nad konkursami przedmiotowymi dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
•    nadzór nad opracowywaniem projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
•    zastępstwo prorektora ds. kształcenia podczas jego nieobecności.
Prorektorowi ds. studenckich podporządkowane są następujące jednostki organizacyjne administracji centralnej:
•    Dział ds. Studenckich;
•    Dział Mobilności Międzynarodowej,
•    Dział Promocji,
•    Akademickie Biuro Karier,
•    Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością,
•    Zespół – Symulatorium Dostępności.
Prorektor ds. studenckich współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.