prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni

Zakres obowiązków prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni na kadencję 2020 – 2024 (zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 4 września 2020 r., z późn. zm.)11.10.2023

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni jest odpowiedzialny za działania w zakresie ciągłego doskonalenia struktury i rozwoju Uczelni, w tym działalności informacyjnej oraz cyfryzacji procesów zarządzania Uczelnią. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni należy:
•    monitorowanie struktur organizacyjnych uczelni i inicjowanie transformacji strukturalnych;
•    koordynowanie prac nad strategią rozwoju Uczelni i nadzór nad jej realizacją;
•    nadzór nad opracowywaniem wewnętrznych aktów normatywnych Rektora, Senatu i Rady Uczelni;
•    nadzór nad działalnością medialną i informacyjną Uczelni;
•    podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność wdrożeniową, inwestycyjną oraz edukacyjną, finansowaną z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z których środki rozdzielane są na poziomach krajowym i regionalnym, oraz promowanie i wspieranie przedsiębiorczości w środowisku akademickim;
•    nadzór nad wnioskami o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych, w tym programów ramowych UE oraz ich podpisywanie;
•    zawieranie umów o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych, w tym programów ramowych UE i instytucjonalnych NAWA oraz nadzór nad ich realizacją;
•    nadzór nad odpłatną działalnością badawczą Uczelni;
•    przedstawianie prognoz i projektów rozwoju Uczelni w zakresie jej infrastruktury dydaktycznej i naukowej wraz z ich zabezpieczeniem finansowym;
•    nadzór nad rozwojem i funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej Uczelni;
•    opracowywanie projektu podziału subwencji MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego;
•    nadzór nad wprowadzaniem aktów normatywnych do systemu Lex Baza Dokumentów;
•    zastępstwo prorektora ds. nauki podczas jego nieobecności.
Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni podporządkowane są następujące jednostki organizacyjne administracji centralnej:
•    Dział Organizacyjno-Prawny,
•    Dział Projektów Strategicznych,
•    Biuro Prasowe,
•    Samodzielne stanowisko pracy – Koordynator Informatyzacji Procesów.
Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni sprawuje nadzór nad:
•    Akademickim Centrum Informatyki;
•    Akademickim Ośrodkiem Jeździeckim;
•    Uczelnianym Centrum Informatyki.
Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.