prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni

Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze na kadencję 2020 – 2024 (zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 4 września 2020 r., z późn. zm.)19.01.2021

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni

 

 1. Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni jest odpowiedzialny za działania w zakresie ciągłego doskonalenia struktury i rozwoju Uczelni, w tym cyfryzacji procesów zarządzania Uczelnią. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni należy:

  • monitorowanie struktur organizacyjnych uczelni i inicjowanie transformacji strukturalnych;
  • koordynowanie prac nad strategią rozwoju Uczelni i nadzór nad jej realizacją;
  • nadzór nad opracowywaniem wewnętrznych aktów normatywnych;
  • podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność wdrożeniową, inwestycyjną oraz edukacyjną, finansowaną z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z których środki rozdzielane są na poziomach krajowym i regionalnym oraz promowanie i wspieranie przedsiębiorczości w środowisku akademickim;
  • nadzór nad wnioskami o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych oraz ich podpisywanie;
  • zawieranie umów o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych oraz nadzór nad ich realizacją;
  • przedstawianie prognoz i projektów rozwoju Uczelni w zakresie jej infrastruktury dydaktycznej i naukowej wraz z ich zabezpieczeniem finansowym;
  • nadzór nad rozwojem i funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej Uczelni;
  • opracowywanie projektu podziału subwencji MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego;
  • nadzór nad procesem przekazywania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, zwanego Systemem POL-on;
  • koordynowanie zarządzania sprawozdawczością elektroniczną Uczelni w zakresie administrowania Portalem Sprawozdawczym GUS;
  • zastępstwo prorektora ds. nauki podczas jego nieobecności.

 2. Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni podporządkowane są następujące jednostki organizacyjne administracji centralnej:

  • Dział Organizacyjno-Prawny,
  • Dział Projektów Strategicznych,
  • Samodzielne stanowisko pracy – Koordynator ds. Systemu POL-on.

 3. Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni podporządkowana jest jednostka ogólnouczelniana – Uczelniane Centrum Informatyki.
 4. Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni sprawuje nadzór nad:

  • Akademickie Centrum Informatyki;
  • Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii;
  • Akademickim Ośrodkiem Jeździeckim;
  • Ośrodkiem Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.
  • Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.