prorektor ds. kształcenia

Zakres obowiązków prorektora ds. kształcenia na kadencję 2020 – 2024 (zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 4 września 2020 r., z późn. zm.)11.10.2023

Prorektor ds. kształcenia jest odpowiedzialny za rozwój oferty dydaktycznej Uczelni oraz jakość kształcenia. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. kształcenia należy:
•    nadzór nad doskonaleniem wewnętrznego systemu jakości kształcenia w Uczelni;
•    koordynacja działań związanych z uprawnieniami do prowadzenia studiów oraz studiów doktoranckich;
•    koordynacja działań zmierzających do uruchamiania nowych kierunków studiów i specjalności, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, oraz znoszenia kierunków studiów;
•    działanie na rzecz rozwoju kształcenia w językach obcych i umiędzynarodowienia studiów prowadzonych w Uczelni;
•    koordynacja prac związanych z procesami przygotowania jednostek do krajowej i międzynarodowej akredytacji studiów;
•    nadzór nad prawidłowym ustalaniem harmonogramu i godzinowego rozkładu zjazdów studiów niestacjonarnych;
•    nadzór nad koordynacją zadań związanych z ustalaniem wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowanych przez wydziały;
•    koordynacja prac związanych z opracowaniem, wdrażaniem i modyfikacją systemu kształcenia na odległość;
•    nadzór nad właściwą obsadą kadrową kierunków studiów;
•    nadzór nad zgodnością z ramami kwalifikacji programów studiów;
•    nadzór w zakresie wdrażania i modyfikacji informatycznych systemów zarządzania procesami dydaktycznymi;
•    nadzór nad systemem ECTS oraz systemem informatycznym wspomagającym projektowanie i wdrażanie programów studiów;
•    nadzór i koordynacja planowania i realizacji rocznego wymiaru godzin dydaktycznych, godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich oraz jednostek dydaktycznych Uczelni;
•    nadzór nad procesem kształcenia realizowanym przez jednostki międzywydziałowe;
•    nadzór nad realizacją dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz realizacją potwierdzania efektów uczenia się;
•    nadzór nad Szkołą Doktorską w zakresie kształcenia;
•    nadzór nad postępowaniem przy zawieraniu umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych i podpisywanie tych umów;
•    nadzór nad studiami doktoranckimi i podyplomowymi oraz innymi formami kształcenia, kontrola prawidłowości decyzji wydawanych przez kierowników tych studiów i innych form kształcenia;
•    nadzór nad prowadzeniem rejestru druków świadectw studiów podyplomowych;
•    sprawy stypendialne i dyscyplinarne doktorantów oraz sprawy doktorantów cudzoziemców studiujących w pełnym cyklu kształcenia (np. decyzje przyjęcia na studia, decyzje związane z przebiegiem studiów, umowy o odpłatności za studia, wnioski o akademik);
•    rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych dla doktorantów, o ile niepowołana jest wydziałowa odwoławcza komisja stypendialna;
•    rozdział miejsc w domach studenckich dla doktorantów;
•    współpraca z sejmikiem samorządu doktorantów i organizacjami doktoranckimi;
•    podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie pozyskiwania środków przez Uczelnię w ramach programów unijnych, dotyczących rozwoju różnych form kształcenia;
•    nadzór nad opracowywaniem projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
•    zastępstwo prorektora ds. studenckich podczas jego nieobecności.
Prorektorowi ds. kształcenia podporządkowane są następujące jednostki organizacyjne administracji centralnej:
•    Dział Kształcenia,
Prorektorowi ds. kształcenia podporządkowane są następujące jednostki organizacyjne (międzywydziałowe i ogólnouczelniane):
•    Studium Matematyki,
•    Studium Języków Obcych,
•    Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
•    Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych,
•    Centrum Kultury im. prof. Jana Szyrockiego.
Prorektor ds. kształcenia współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.