Zakres obowiązków prorektorów na kadencję 2020-2024

Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze na kadencję 2020 – 2024 (zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 4 września 2020 r., z późn. zm.)11.10.2023

-        Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni jest odpowiedzialny za działania w zakresie ciągłego doskonalenia struktury i rozwoju Uczelni, w tym działalności informacyjnej oraz cyfryzacji procesów zarządzania Uczelnią. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni należy:

·         monitorowanie struktur organizacyjnych uczelni i inicjowanie transformacji strukturalnych;

·         koordynowanie prac nad strategią rozwoju Uczelni i nadzór nad jej realizacją;

·         nadzór nad opracowywaniem wewnętrznych aktów normatywnych Rektora, Senatu i Rady Uczelni;

·         nadzór nad działalnością medialną i informacyjną Uczelni;

·         podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność wdrożeniową, inwestycyjną oraz edukacyjną, finansowaną z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z których środki rozdzielane są na poziomach krajowym i regionalnym, oraz promowanie i wspieranie przedsiębiorczości w środowisku akademickim;

·         nadzór nad wnioskami o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych, w tym programów ramowych UE oraz ich podpisywanie;

·         zawieranie umów o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych, w tym programów ramowych UE i instytucjonalnych NAWA oraz nadzór nad ich realizacją;

·         nadzór nad odpłatną działalnością badawczą Uczelni;

·         przedstawianie prognoz i projektów rozwoju Uczelni w zakresie jej infrastruktury dydaktycznej i naukowej wraz z ich zabezpieczeniem finansowym;

·         nadzór nad rozwojem i funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej Uczelni;

·         opracowywanie projektu podziału subwencji MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego;

·         nadzór nad wprowadzaniem aktów normatywnych do systemu Lex Baza Dokumentów;

·         zastępstwo prorektora ds. nauki podczas jego nieobecności.

-       Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni podporządkowane są następujące jednostki organizacyjne administracji centralnej:

·         Dział Organizacyjno-Prawny,

·         Dział Projektów Strategicznych,

·         Biuro Prasowe,

·         Samodzielne stanowisko pracy – Koordynator Informatyzacji Procesów.

-       Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni sprawuje nadzór nad:

  •     Akademickim Centrum Informatyki;
  •     Akademickim Ośrodkiem Jeździeckim;
  •     Uczelnianym Centrum Informatyki.

-       Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.