Prorektor ds. studenckich

Zakres obowiązków prorektorów oraz spraw powierzonych kanclerzowi ZUT na kadencję 2016–2020 określony zarządzeniem nr 47 Rektora ZUT z dnia 6.09.2016 r., z późn. zm.(zarz. nr 63 z 29.09.2017r., zarz. nr 95 z 19.12.2017r., zarz. nr 17 z z 26.02.2018r.) 5.03.2018

PROREKTOR DS. STUDENCKICH

 1. Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Arkadiusz Terman jest odpowiedzialny za działalność dydaktyczną uczelni. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. studenckich należą:

  1. organizacja toku studiów w uczelni;
  2. prowadzenie albumu studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
  3. prowadzenie księgi dyplomów;
  4. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji studiów studentów na poszczególnych wydziałach uczelni;
  5. kontrola prawidłowości decyzji wydawanych przez dziekana, dotyczących studentów (np. skreśleń z listy studentów, przeniesień, reaktywacji);
  6. rekrutacja na studia obywateli polskich oraz cudzoziemców;
  7. nadzór nad realizacją praktyk studenckich, praktyk zawodowych i staży międzynarodowych;
  8. działanie na rzecz wymiany zagranicznej studentów i doktorantów w ramach zawartych umów i porozumień dotyczących działalności dydaktycznej,
  9. dysponowanie studenckim funduszem pomocy materialnej;
  10. przygotowywanie budżetu Osiedla Studenckiego i nadzór nad jego realizacją;
  11. funkcjonowanie domów studenckich (regulaminy i ich przestrzeganie oraz rozdział miejsc w domach studenckich);
  12. koordynowanie działalności kulturalnej, wychowawczej, naukowej i sportowej studentów;
  13. współpraca z samorządem studenckim i organizacjami studenckimi;
  14. system wyróżnień studentów uczelni, w tym zasad wpisu do Złotej Księgi ZUT;
  15. sprawy badań lekarskich studentów;
  16. sprawy ubezpieczenia zdrowotnego studentów;
  17. sprawozdawczość dotycząca spraw studenckich objętych oddzielnymi przepisami;
  18. sprawy dyscyplinarne studentów;
  19. nadzór nad współpracą uczelni ze szkołami ponadpodstawowymi;
  20. nadzór nad konkursami przedmiotowymi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  21. opracowywanie projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
  22. zastępstwo prorektora ds. kształcenia podczas jego nieobecności.

 2. Prorektorowi ds. studenckich podporządkowane są następujące komórki administracji centralnej:

  1. Dział ds. Studenckich;
  2. Dział Mobilności Międzynarodowej.

 3. Prorektor ds. studenckich sprawuje nadzór nad Osiedlem Studenckim.
 4. Prorektor ds. studenckich współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.