prorektor ds. nauki

Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze na kadencję 2020 – 2024 (zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 4 września 2020 r., z późn. zm.)19.01.2021

Prorektor ds. nauki

 1.  Prorektor ds. nauki jest odpowiedzialny za rozwój naukowo-badawczy Uczelni. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. nauki należy:

  1. pełnienie obowiązków pierwszego zastępcy Rektora;
  2. całokształt działań Uczelni w zakresie planowania, organizowania i finansowania badań naukowych oraz wspieranie przedsiębiorczości w środowisku akademickim;
  3. nadzór nad wnioskami o dofinansowanie projektów badawczych, zawieranie umów w tym zakresie oraz nadzór nad ich realizacją;
  4. prawidłowe wykorzystanie przyznanych Uczelni środków przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozbudowę infrastruktury badawczej;
  5. rozwój kadry naukowej Uczelni, w tym:

   • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez Uczelnię uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz spraw związanych z postępowaniami o nadanie stopni naukowych,
   • nadzorowanie i koordynowanie działań w zakresie okresowej oceny nauczycieli akademickich;

  6. działania związane z wynalazczością i ochroną patentową;
  7. działania związane z kontaktami naukowymi Uczelni z podmiotami zagranicznymi i krajowymi;
  8. podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozbudowy infrastruktury badawczej;
  9. nadzór nad działalnością naukową jednostek międzywydziałowych;
  10. nadzór nad opracowywaniem projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
  11. zastępstwo prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni podczas jego nieobecności.

 2. Prorektorowi ds. nauki podporządkowane są następujące jednostki organizacyjne administracji centralnej:

  • Dział Nauki;
  • Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej;
  • Dział Projektów Naukowych.

 3. Prorektor ds. nauki sprawuje nadzór nad:

  • Biblioteką Główną;
  • Wydawnictwem Uczelnianym.

 4. Prorektor ds. nauki współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.