prorektor ds. nauki

Zakres obowiązków prorektora ds. nauki na kadencję 2020 – 2024 (zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 4 września 2020 r., z późn. zm.)11.10.2023

Prorektor ds. nauki jest odpowiedzialny za rozwój naukowo-badawczy Uczelni. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. nauki należy:
•    pełnienie obowiązków pierwszego zastępcy Rektora;
•    całokształt działań Uczelni w zakresie planowania, organizowania i finansowania badań naukowych z wyłączeniem realizowanych w ramach programów ramowych UE i odpłatnej działalności badawczej Uczelni;
•    nadzór nad wnioskami o dofinansowanie projektów badawczych (z wyłączeniem realizowanych w ramach programów ramowych UE oraz instytucjonalnych NAWA), zawieranie umów w tym zakresie oraz nadzór nad ich realizacją;
•    prawidłowe wykorzystanie przyznanych Uczelni środków przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozbudowę infrastruktury badawczej;
•    koordynowanie spraw związanych z postępowaniami o nadanie stopni naukowych prowadzonymi przez Senat;
•    nadzór nad postępowaniami o nadanie stopni naukowych prowadzonymi przez Rady Dyscyplin oraz kontrola prawidłowości wydawanych w tym zakresie decyzji administracyjnych;
•    nadzór nad opracowywaniem wewnętrznych aktów normatywnych przez Rady Dyscyplin;
•        koordynowanie działań w zakresie okresowej oceny nauczycieli akademickich;
•    działania związane z wynalazczością i ochroną patentową;
•    działania związane z kontaktami naukowymi Uczelni z podmiotami zagranicznymi i krajowymi;
•    podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozbudowy infrastruktury badawczej;
•    nadzór nad działalnością naukową Uczelni;
•    nadzór nad procesem przekazywania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, zwanego Systemem POL-on;
•    koordynowanie zarządzania sprawozdawczością elektroniczną Uczelni w zakresie administrowania Portalem Sprawozdawczym GUS;
•    nadzór nad opracowywaniem projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
•    zastępstwo prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni podczas jego nieobecności.
Prorektorowi ds. nauki podporządkowane są następujące jednostki organizacyjne administracji centralnej:
•    Dział Nauki;
•    Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej;
•    Dział Projektów Naukowych;
•    Samodzielne stanowisko pracy – Koordynator ds. Systemu POL-on.
Prorektor ds. nauki sprawuje nadzór nad:
•    Biblioteką Główną;
•    Wydawnictwem Uczelnianym.
Prorektor ds. nauki współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.