Prorektor ds. kształcenia

Zakres obowiązków prorektorów oraz spraw powierzonych kanclerzowi ZUT na kadencję 2016–2020 określony zarządzeniem nr 47 Rektora ZUT z dnia 6.09.2016 r., z późn. zm.(zarz. nr 63 z 29.09.2017r., zarz. nr 95 z 19.12.2017r., zarz. nr 17 z z 26.02.2018r.) 5.03.2018

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA

 1. Prorektor ds. kształcenia dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw. jest odpowiedzialna za rozwój oferty dydaktycznej uczelni oraz jakość kształcenia. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. kształcenia należą:

  1. nadzór nad doskonaleniem wewnętrznego systemu jakości kształcenia w uczelni;
  2. koordynacja działań związanych z uprawnieniami do prowadzenia studiów wyższych oraz studiów doktoranckich;
  3. koordynacja działań zmierzających do uruchamiania nowych kierunków studiów i specjalności, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, oraz znoszenia kierunków studiów;
  4. działanie na rzecz rozwoju kształcenia w językach obcych i umiędzynarodowienia studiów prowadzonych w uczelni;
  5. koordynacja prac związanych z procesami przygotowania jednostek do krajowej i międzynarodowej akredytacji studiów;
  6. działanie na rzecz wymiany krajowej studentów i doktorantów w ramach zawartych umów i porozumień dotyczących kształcenia;
  7. koordynacja prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem systemu kształcenia na odległość;
  8. nadzór nad właściwą obsadą kadrową kierunków studiów;
  9. nadzór nad zgodnością z ramami kwalifikacji programów studiów, w tym planów studiów;
  10. nadzór nad systemem ECTS oraz systemem informatycznym KRK-Sylabus;
  11. nadzór i koordynacja planowania i realizacji rocznego wymiaru godzin dydaktycznych, godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich oraz jednostek dydaktycznych uczelni;
  12. nadzór nad realizacją dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz realizacją potwierdzania efektów uczenia się;
  13. nadzór nad realizacją zadań związanych ze stwarzaniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi;
  14. nadzór nad postępowaniem przy zawieraniu umów cywilnoprawnych na wykonanie zajęć dydaktycznych i podpisywanie tych umów;
  15. nadzór nad studiami doktoranckimi i podyplomowymi oraz kursami dokształcającymi, kontrola prawidłowości decyzji wydawanych przez kierowników tych studiów i kursów;
  16. sprawy stypendialne i dyscyplinarne doktorantów oraz sprawy doktorantów cudzoziemców studiujących w pełnym cyklu kształcenia (np. decyzje przyjęcia na studia, decyzje związane z przebiegiem studiów, umowy o odpłatności za studia, wnioski o akademik);
  17. rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych dla doktorantów, o ile niepowołana jest wydziałowa odwoławcza komisja stypendialna;
  18. rozdział miejsc w domach studenckich dla doktorantów;
  19. współpraca z sejmikiem samorządu doktorantów i organizacjami doktoranckimi;
  20. podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie pozyskiwania środków przez uczelnię w ramach programów unijnych, dotyczących rozwoju różnych form kształcenia;
  21. opracowywanie projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
  22. zastępstwo prorektora ds. studenckich podczas jego nieobecności.

 2. Prorektorowi ds. kształcenia podporządkowana jest komórka administracji centralnej – Dział Kształcenia.
 3. Prorektor ds. kształcenia sprawuje nadzór nad Centrum Egzaminacyjnym Języków Obcych.
 4. Prorektor ds. kształcenia współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.