RODO

RODO - klauzula informacyjna 8.06.2020

Szanowni Państwo,

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS), będące jednostką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) prowadzi działalność w zakresie:

 • realizacji programu wychowania fizycznego, sportu i turystyki zgodnie ze standardami kształcenia,
 • propagowania wychowania fizycznego, sportu i rekreacji poprzez organizację cykli zajęć, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • edukacji prozdrowotnej i promowania zdrowego stylu życia

Klauzula dotyczy przetwarzania danych koniecznych do realizacji w/w form działalności SWFiS.

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (zwany dalej ZUT) z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.
 2. Inspektorem ochrony danych w ZUT nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest pan Artur Kurek, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. a) rekrutacji uczestników i udziału w wydarzeniach i zróżnicowanych formach działalności organizowanych lub współorganizowanych przez SWFiS,
  2. b) wysyłania informacji, sporządzania ofert, wystawiania faktur, prowadzenia rozliczeń, wymiany korespondencji w zakresie związanym z działalnością SWFiS i ZUT,
  3. c) publikowania wizerunku uczestników – w formie relacji, fotorelacji z realizowanych wydarzeń na stronach www i mediach społecznościowych (SWFiS, ZUT) oraz partnerów w/w wydarzeń.

 4. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie SWFiS, ZUT ww. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub na Pana/Pani prośbę.
 6. W/w dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności SWFiS, a w przypadku udostępnienia danych w celu wysyłania ofert i informacji o planowanych wydarzeniach – do czasu wycofania zgody.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

RODO - klauzula informacyjna - PDF  (format:  pdf, rozmiar:  234 kB)