Prorektor ds. nauki

Zakres obowiązków prorektorów oraz spraw powierzonych kanclerzowi ZUT na kadencję 2016–2020 określony zarządzeniem nr 47 Rektora ZUT z dnia 6.09.2016 r., z późn. zm.(zarz. nr 63 z 29.09.2017r., zarz. nr 95 z 19.12.2017r., zarz. nr 17 z z 26.02.2018r.) 5.03.2018

PROREKTOR DS. NAUKI

 1. Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski jest odpowiedzialny za rozwój naukowo-badawczy uczelni. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. nauki należą:

  1. całokształt działań uczelni w zakresie planowania, organizowania i finansowania badań naukowych oraz wspieranie przedsiębiorczości w środowisku akademickim;
  2. nadzór nad wnioskami o dofinansowanie projektów badawczych oraz projektów z funduszy zewnętrznych, zawieranie umów w tym zakresie oraz nadzór nad ich realizacją;
  3. prawidłowe wykorzystanie przyznanych uczelni środków przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozbudowę infrastruktury badawczej;
  4. stymulowanie rozwoju kadry naukowej uczelni oraz jednostek w kierunku uzyskiwania praw do nadawania stopni naukowych;
  5. działania związane z wynalazczością i ochroną patentową;
  6. działania związane z kontaktami naukowymi uczelni z podmiotami zagranicznymi i krajowymi;
  7. podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozbudowy infrastruktury badawczej;
  8. opracowywanie projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
  9. zastępstwo prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni podczas jego nieobecności.

 2. Prorektorowi ds. nauki podporządkowane są następujące komórki administracji centralnej:

  1. Dział Nauki;
  2. Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej.

 3.  Prorektor ds. nauki sprawuje nadzór nad:

  1. Biblioteką Główną;
  2. Wydawnictwem Uczelnianym;
  3. Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 4. Prorektor ds. nauki współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.