Regulamin świadczeń dla studentów

Przyznawanie świadczeń dla studentów26.07.2019

Przyznawanie świadczeń studentom ZUT odbywa się na podstawie Regulaminu, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz odpowiednich aktów prawa powszechnie obowiązującego.