Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych zdalnych (online) w ramach projektu: „ZUT 4.0 – Kierunek: Przyszłość umowa nr POWR.03.05.00-00-Z205/18” z podziałem na 4 zadania 25.11.2020 09:27

Termin składania ofert: 04.12.2020 godzina 14:00

Miejsce składania ofert: Kancelaria Główna ZUT, al. Piastów 17, 70- 310 Szczecin, pok. 127 B

1. Zaproszenie do składania ofert (Specyfikacja) (format:  docx, rozmiar:  140 KB)

2. Załącznik nr 1: Wzór Formularza ofertowego (format:  docx, rozmiar:  19,41 KB)

3. Załącznik nr 2: Wykaz usług (format:  docx, rozmiar:  13,89 KB)

4. Załącznik nr 3: Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (format:  docx, rozmiar:  19,01 KB)

5. Załącznik nr 4: Wzór umowy (format:  doc, rozmiar:  124 KB)

6. Załącznik nr 5: Klauzula informacyjna RODO (format:  docx, rozmiar:  23 KB)

 Zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego 01.12.2020 (format:  doc, rozmiar:  135 KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.12.2020 (format:  doc, rozmiar:  141 KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.12.2020 (format:  doc, rozmiar:  226 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia (format:  doc, rozmiar:  120 KB)