Zakres obowiązków na kadencję 2016-2020

Zakres obowiązków prorektorów oraz spraw powierzonych kanclerzowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kadencję 2016 – 2020 określony zarządzeniem nr 47 Rektora ZUT z dnia 6 września 2016 r. 6.09.2016

PROREKTOR DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU UCZELNI

 1. Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni prof. dr hab. inż. Stefan Domek jest odpowiedzialny za działania w zakresie modernizacji i rozwoju uczelni. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni należy:

  1. monitorowanie struktur organizacyjnych uczelni i inicjowanie transformacji strukturalnych;
  2. koordynowanie prac nad strategią rozwoju uczelni i nadzór nad jej realizacją;
  3. merytoryczne przygotowywanie projektów uchwał senatu oraz nadzór nad opracowaniem aktów wewnętrznych normatywnych i technicznym wprowadzaniem ich w życie;
  4. przedstawianie prognoz i projektów rozwoju uczelni w zakresie jej infrastruktury dydaktycznej i naukowej wraz z ich zabezpieczeniem finansowym;
  5. nadzór nad rozwojem i funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej uczelni;
  6. podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, promowanie i wspieranie przedsiębiorczości w środowisku akademickim;
  7. nadzór nad wnioskami o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych oraz ich podpisywanie;
  8. zawieranie umów o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych oraz nadzór nad ich realizacją;
  9. opracowywanie projektu podziału dotacji podmiotowych MNiSW na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymanie mienia uczelni, w tym remonty;
  10. opracowywanie projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
  11. zastępstwo prorektora ds. nauki podczas jego nieobecności.

 2. Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni podporządkowane są komórki administracji centralnej:

  1. Dział Organizacyjno-Prawny;
  2. Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych.

 3. Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni podporządkowana jest jednostka ogólnouczelniana – Uczelniane Centrum Informatyki.
 4. Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni sprawuje nadzór nad:

  1. Akademickim Centrum Informatyki;
  2. Ośrodkiem Doświadczalnym w Lipniku i Ostoi;
  3. Ośrodkiem Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.

 5. Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.

 

 

PROREKTOR DS. NAUKI

 1. Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski jest odpowiedzialny za rozwój naukowo-badawczy uczelni. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. nauki należą:

  1. całokształt działań uczelni w zakresie planowania, organizowania i finansowania badań naukowych;
  2. zawieranie umów o prace naukowe i badawcze, projekty badawcze i wdrożeniowe oraz nadzór nad ich realizacją;
  3. prawidłowe wykorzystanie przyznanych uczelni środków przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozbudowę infrastruktury badawczej;
  4. stymulowanie rozwoju kadry naukowej uczelni;
  5. stymulowanie jednostek w kierunku uzyskiwania praw do nadawania stopni naukowych;
  6. działania związane z wynalazczością i ochroną patentową;
  7. działania związane z kontaktami naukowymi uczelni z podmiotami zagranicznymi i krajowymi oraz z wyjazdami kadry naukowej za granicę;
  8. podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozbudowy infrastruktury badawczej;
  9. opracowywanie projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
  10. zastępstwo prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni podczas jego nieobecności.

 2. Prorektorowi ds. nauki podporządkowane są następujące komórki administracji centralnej:

  1. Dział Nauki;
  2. Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej.

 3. Prorektor ds. nauki sprawuje nadzór nad:

  1. Biblioteką Główną;
  2. Wydawnictwem Uczelnianym;
  3. Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 4. Prorektor ds. nauki współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.

 

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA

 1. Prorektor ds. kształcenia dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw. jest odpowiedzialna za rozwój oferty dydaktycznej uczelni oraz jakość kształcenia. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. kształcenia należą:

  1. nadzór nad doskonaleniem wewnętrznego systemu jakości kształcenia w uczelni;
  2. koordynacja działań zmierzających do uruchamiania nowych kierunków studiów, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy;
  3. koordynacja prac związanych ze znoszeniem kierunków studiów;
  4. działanie na rzecz rozwoju kształcenia w językach obcych i umiędzynarodowienia studiów prowadzonych w uczelni;
  5. działanie na rzecz wymiany zagranicznej oraz krajowej studentów i doktorantów w ramach zawartych umów i porozumień dotyczących kształcenia;
  6. koordynacja prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem systemu kształcenia na odległość;
  7. nadzór nad właściwą obsadą kadrową kierunków studiów;
  8. nadzór nad zgodnością z ramami kwalifikacji programów studiów, w tym planów studiów;
  9. nadzór nad systemem ECTS;
  10. nadzór i współuczestniczenie w przygotowaniu dokumentów w procesie akredytacji poszczególnych kierunków studiów;
  11. kontrola planowania i realizacji rocznego wymiaru godzin dydaktycznych, godzin ponadwy­miarowych nauczycieli akademickich oraz jednostek dydaktycznych uczelni;
  12. nadzór nad realizacją dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz realizacją potwierdzania efektów uczenia się;
  13. nadzór nad realizacją zadań związanych ze stworzeniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi;
  14. nadzór nad postępowaniem przy zawieraniu umów cywilnoprawnych na wykonanie zajęć dydaktycznych i podpisywanie tych umów;
  15. nadzór nad studiami doktoranckimi i podyplomowymi oraz kursami dokształcającymi, kontrola prawidłowości decyzji wydawanych przez kierowników tych studiów i kursów;
  16. sprawy dyscyplinarne doktorantów;
  17. rozdział miejsc w domach studenckich dla doktorantów;
  18. współpraca z sejmikiem samorządu doktorantów;
  19. ozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych dla doktorantów, o ile niepowołana jest wydziałowa odwoławcza komisja stypendialna;
  20. rekrutacja na studia cudzoziemców;
  21. podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie pozyskiwania środków przez uczelnię w ramach programów unijnych, dotyczących rozwoju różnych form kształcenia;
  22. opracowywanie projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
  23. zastępstwo prorektora ds. studenckich podczas jego nieobecności.

 2. Prorektorowi ds. kształcenia podporządkowana jest komórka administracji centralnej – Dział Kształcenia.
 3. Prorektor ds. kształcenia sprawuje nadzór nad:

  1. Centrum Egzaminacyjnym Języków Obcych;
  2. Akademickim Ośrodkiem Jeździeckim.

 4. Prorektor ds. kształcenia współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.

 

PROREKTOR DS. STUDENCKICH

 1. Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Arkadiusz Terman jest odpowiedzialny za działalność dydaktyczną uczelni. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. studenckich należą:

  1. organizacja toku studiów w uczelni;
  2. prowadzenie albumu studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
  3. prowadzenie księgi dyplomów;
  4. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji studiów studentów na poszczególnych wydziałach uczelni;
  5. kontrola prawidłowości decyzji wydawanych przez dziekana, dotyczących studentów (np. skreśleń z listy studentów, przeniesień, reaktywacji);
  6. rekrutacja na studia obywateli polskich;
  7. nadzór nad realizacją praktyk studenckich;
  8. dysponowanie studenckim funduszem pomocy materialnej;
  9. przygotowywanie budżetu Osiedla Studenckiego i nadzór nad jego realizacją;
  10. funkcjonowanie domów studenckich (regulaminy i ich przestrzeganie oraz podział miejsc w domach studenckich);
  11. koordynowanie działalności kulturalnej, wychowawczej, naukowej i sportowej studentów;
  12. współpraca z samorządem studenckim i organizacjami studenckimi;
  13. system wyróżnień studentów uczelni, w tym zasad wpisu do Złotej Księgi ZUT;
  14. sprawy badań lekarskich studentów;
  15. sprawy ubezpieczenia zdrowotnego studentów;
  16. sprawozdawczość dotycząca spraw studenckich objętych oddzielnymi przepisami;
  17. sprawy dyscyplinarne studentów;
  18. nadzór nad współpracą uczelni ze szkołami ponadpodstawowymi;
  19. nadzór nad konkursami przedmiotowymi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  20. opracowywanie projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
  21. zastępstwo prorektora ds. kształcenia podczas jego nieobecności.

 2. Prorektorowi ds. studenckich podporządkowana jest komórka administracji centralnej – Dział ds. Studenckich.
 3. Prorektor ds. studenckich sprawuje nadzór nad Osiedlem Studenckim.
 4. Prorektor ds. studenckich współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.

 

KANCLERZ

 1. Kanclerz mgr inż. Jarosław Potaczek kieruje administracją i gospodarką uczelni, podejmuje decyzje dotyczące mienia w zakresie zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie lub statucie dla organów uczelni.
 2. Kanclerz podlega bezpośrednio rektorowi.
 3. Kanclerz realizuje swoje zadania przy pomocy:

  1. kwestora, który jest zastępcą kanclerza;
  2. zastępcy kanclerza ds. techniczno-gospodarczych;
  3. kierowników komórek administracji bezpośrednio podporządkowanych, którym ustala zakres obowiązków i kompetencji, z wyłączeniem kwestora, którego obowiązki i uprawnienia jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy.

 4. Do obowiązków i kompetencji kanclerza należy w szczególności:

  1. w zakresie organizacji pracy administracji:

   • organizowanie i koordynowanie oraz nadzorowanie pracy komórek oraz pracowników administracji bezpośrednio mu podporządkowanych, a w pionach organizacyjnych podległych rektorowi i prorektorom oraz kwestorowi, na wydziałach i w jednostkach pozawydziałowych – w uzgodnieniu z kierującymi pionami i kierownikami jednostek,
   • wydawanie poleceń służbowych, regulaminów i instrukcji w zakresie nadzoru funkcjonalnego nad działalnością gospodarczo-administracyjną i finansową;

  2. w zakresie spraw pracowniczych:

   • wnioskowanie do rektora w sprawach kadrowych pracowników bezpośrednio mu podległych,
   • opiniowanie wniosków kadrowych kierowników jednostek w stosunku do pracowników obsługi,
   • sprawowanie nadzoru nad zapewnianiem podległym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
   • sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy pracowników administracji i obsługi, w tym nad właściwym rozkładem czasu pracy;

  3. w zakresie prowadzonej przez uczelnię działalności socjalnej – administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i w tym zakresie podejmowanie decyzji w imieniu rektora jako pracodawcy, także w odniesieniu do związków zawodowych;
  4. w zakresie spraw inwestycyjnych i remontowych sprawowanie nadzoru nad całością spraw, a w szczególności:

   • przedstawianie rektorowi propozycji planu inwestycji i remontów finansowanych przez jednostki oraz inwestycji i remontów finansowanych ze środków centralnych, przy uprzednim uzgodnieniu tych planów z kierownikami jednostek,
   • zawieranie umów o roboty budowlane, remontowe i inwestycyjne, w odniesieniu do których przyznane zostały środki finansowe,
   • nadzorowanie przygotowania, realizacji i odbioru robót budowlanych, w tym ich rozliczenie;

  5. w zakresie zamówień publicznych

   • nadzorowanie przygotowania stosownych procedur wewnętrznych umożliwiających prze­prowadzenie udzielania zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi,
   • w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane, związanych z eksploatacją i utrzyma­niem nieruchomości oraz sprawami socjalno-bytowymi:

    • odpowiadanie za ich planowanie,
    • akceptowanie trybu zamówienia publicznego,
    • podejmowanie decyzji przewidzianych dla rektora w przepisach wewnętrznych dotyczących realizowania zamówień publicznych,

   • w odniesieniu do zamówień publicznych innych, niż wyżej wymienione, odpowiadanie za planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zamówienie publiczne;

  6. w zakresie gospodarki mieniem uczelni:

   • zarządzanie mieniem uczelni, a w przypadku mienia będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych – za pośrednictwem kierowników tych jednostek,
   • zapewnianie prawidłowej eksploatacji budynków, a w odniesieniu do budynków użytkowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne uczelni – w uzgodnieniu z ich kierownikami, w szczególności zaś zapewnianie:

    • ciągłej dostawy mediów,
    • dozoru obiektów,
    • przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
    • właściwego zabezpieczenia warunków BHP, przeciwpożarowych itp.

   • nadzorowanie racjonalnej gospodarki mieniem, w tym zawieranie umów najmu lub dzierżawy, składników mienia w zakresie niezastrzeżonym dla organów uczelni albo kierowników danych jednostek organizacyjnych,
   • ustalanie, w porozumieniu z właściwymi ciałami opiniotwórczymi, jeżeli jest to wymagane przepisami wewnętrznymi, stawek odpłatności za korzystanie ze składników mienia przez osoby trzecie,
   • podejmowanie decyzji w zakresie gospodarki środkami trwałymi i materiałami, dotyczącymi:

    • likwidacji i przeceny środków trwałych i materiałów do kwoty 20.000 zł,
    • sprzedaży zbędnych środków trwałych, przedmiotów i materiałów do kwoty 20.000 zł,
    • akceptacji protokołów komisji likwidacyjnej oraz zatwierdzanie rozliczeń i obciążeń za wynikłe różnice inwentaryzacyjne,
    • ustalania rejonów majątkowych i powoływania komisji likwidacyjnych dla rejonów.