Oferty pracy ZUT

Konkurs na stanowisko asystenta stanowisko badawczo-dydaktyczne w Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 10.05.2019 14:22

Konkurs jest skierowany do osób chcących podjąć pracę badawczą i dydaktyczną w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018.

Liczba stanowisk: 1.

OPIS STANOWISK:

Stanowiska przeznaczone są dla osób posiadających stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki, otrzymany nie wcześniej niż w 2016 roku lub tytuł magistra nauk matematycznych w zakresie matematyki  lub słuchaczy ostatniego roku studiów matematycznych
w zakresie matematyki.

Praca dydaktyczna łączy się z obowiązkiem pracy badawczej, której wyniki otrzymają potwierdzenie w postaci publikacji naukowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora ZUT w Szczecinie;
 2. Życiorys zawodowy;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego;
 5. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); oraz:
 7. Odpis dyplomu nadania stopnia doktora oraz wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych; albo
 8. W przypadku absolwentów odpis dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopie indeksów lub wyciąg z przebiegu toku studiów.
 9. W przypadku słuchaczy ostatniego roku studiów kserokopie indeksów lub wyciąg z przebiegu toku studiów i odpis dyplomu po jego obronie.
 10. Od kandydatów z tytułem magistra wymagane jest potwierdzenie podjęcia bądź gotowości podjęcia studiów doktoranckich. Mogą to być alternatywnie:

  • oświadczenie o gotowości podjęcia pracy naukowej z zakresu analizy falkowej pod kierunkiem pracownika Studium Matematyki ZUT w Szczecinie oraz o gotowości ubiegania się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym na uczelni partnerskiej.
  • dokument wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego, potwierdzający wolę objęcia kandydata opieką naukową,
  • potwierdzenie statusu słuchacza studiów doktoranckich,
  • opinia o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej (nie dotyczy osób ze stopniem doktora),

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata z prośbą o dostarczenie innych dokumentów.

Dokumenty przyjmuje i informacji udziela sekretariat Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 48 w Szczecinie, pokój nr 104, tel. 91-449-48-26. Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.09.2019 r.

Zastrzega się możliwość rozstrzygnięcia konkursu w miarę napływania zgłoszeń. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu w ciągu tygodnia od daty zakończenia konkursu  jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.