Majątek ZUT

Struktura własnościowa i majątek ZUT 8.05.2014

Struktura własnościowa i majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
1. Forma własności: własność państwowych osób prawnych
2. Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:
   Stan na dzień 31.12.2013 r. 
   Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie533 907 079,51 zł 
   z tego:
   a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe,
   inwestycje długoterminowe) 383 964 567,97 zł 
   b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe,
   krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 149 942 511,54 zł 
   Stan na dzień 31.12.2012 r. 
   Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 526 027 367,56 zł 
   z tego:
   a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe,
   inwestycje długoterminowe) 379 740 742,71 zł 
   b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe,
   krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 146 286 624,85 zł 
   Stan na dzień 31.12.2011 r. 
   Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 488 789 436,04 zł 
   z tego:
   a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe,
   inwestycje długoterminowe) 350 053 859,24 zł 
   b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe,
   krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 138 735 576,80 zł 
   Stan na dzień 31.12.2010 r. 
   Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 441 911 462,27 zł 
   z tego:
   a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe,
   inwestycje długoterminowe) 316 712 769,88 zł 
   b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe,
   krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 125 198 692,39 zł 
   Stan na dzień 31.12.2009 r. 
   Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 405 083 041,05 zł 
   z tego:
   a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, 
  należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe) 290 380 597,51 zł 
   b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe,
   krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) 114 702 443,54 zł