Wykaz obowiązujących umów o współpracy naukowej z zagranicą

Wykaz obowiązujących umów o współpracy naukowej z zagranicą 201731.10.2017

 

Lp.

Kraj

Partner zagraniczny

Daty

Jednostka współpracująca w ZUT

1.        

BIAŁORUŚ

X BAŁORUSKI REPUBLIKAŃSKI INSTYTUT BUDOWNICTWA: „INSTYTUT BEINIS”

2008 – 2011-2014

2010 – 2013 - 2016

WBiA /Katedra Teorii Konstrukcji/

w  zakresie współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej

WBiA/Katedra Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych/

współpraca naukowa i badawcza

2.        

x

PAŃSTWOWY UNIWERSYTET W BARANOWICZACH

2007 – 2010- bezterminowo

WKŚiR

współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna

3.        

x

BIAŁORUSKA AKADEMIA ROLNICZA W GORKACH

2005 – 2009 – bezterminowo

/odnowiona/

WEk.

współpraca naukowa i dydaktyczna

4.        

x

BIAŁORUSKI AGRARNO-TECHNICZNY UNIWERSYTET W MIŃSKU

BIAŁORUSKI INSTYTUT MECHANIZACJI ROLNICTWA W MIŃSKU

1987 – bezterminowo

WKŚIR

współpraca naukowo-badawcza, dydaktyczna, podnoszenie kwalifikacji kadr

5.        

x

WYŻSZA PAŃSTWOWA SZKOŁA KOMUNIKACJI W MIŃSKU

2014 - 2019

WI

współpraca z dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyki /dydaktyczno-naukowa/

6.        

x

BIAŁORYSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W MIŃSKU

2016 -2020

WEk.

Wymiana akademicka, realizacja wspólnych projektów, spotkania naukowe

7.        

x

GRODZIEŃSKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY IM. JANKI KUPAŁY, GRODNO

2017 – 2022

Przedłużana o rok

WIMiM

Współpraca naukowo-badawcza, wymiana akademicka, spotkania naukowe

8.        

BUŁGARIA

COLLEGE OF TELECOMMUNICATIONS AND POST, SOFIA

2012 – 2017

z

WI

współpraca we wszystkich dziedzinach działalności akademickiej i badań realizowanych w uczelniach

9.        

BUŁGARIA

Agricultural University Plovdiv

2015-2020

WKŚiR

Współpraca naukowo-badawcza, wymiana akademicka, spotkania naukowe  

10.     

BRAZYLIA

FEDERAL UNIVERSITY OF RIO DE JANEIRO

2010 – 2015

WE

współpraca w dziedzinie nieniszczącego badania materiałów metodami elektomagnetycznymi

11.     

CHINY

HEBEI ACADEMY OF SCIENCES

2013 -2018

WKŚiR

współpraca akademicka w dziedzinie badań naukowych, dydaktyki, rozwoju instytucjonalnego, wymiany osobowej

12.     

 

GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

2009 – 2014-2019

Centralna

współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna

13.     

 

CHANGCHUN INSTITUTE OF APPLIED CHEMISTRY OF CHINESES ACADEMY OF SCIENCES

2012 – 2017

WTiICh

współpraca w zakresie chemii, fizyki, nanotechnologii I jej pokrewnych dziedzinach

14.     

 

UNIWERSYTET CHANGZHOU

2017-2020

przedłużana o rok

WTiICh

Wymiana akademicka, spotkania naukowe, realizacja wspólnych projektów

15.     

 

NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTUCS (NUAA) JIANGSU

2017 – 2022

przedłużana o rok

WE

Wymiana akademicka, realizacja wspólnych projektów badawczych, wspólne spotkania

16.     

 

HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY WUXI RESEARCH INSTITUTE OF NEW MATERIALS

2017 - 2022

WTiICh

Wymiana akademicka, realizacja wspólnych projektów, organizacja wspólnych spotkań,

17.     

CHORWACJA

INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY AND FISHERIES IN SPLIT

2008 - bezterminowo

WNOŻIR

współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna

18.     

CYPR

THE CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, LIMASSOL

2015 – 2020

WEKON

współpraca naukowa i kulturalna

19.     

CZECHY

INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ VURV W PRADZE

2003 – bezterminowo

WKŚIR

współpraca naukowa (m.in. projekty badawcze UE)

20.     

 

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA, CESKE BUDEJOVICE, Faculty of Agriculture

2007-2008  - bezterminowo

WKŚIR

współpraca w zakresie nauki i kształcenia

21.     

 

WYŻSZA SZKOŁA CHEMICZNO-TECHNOLOGICZNA W PRADZE

1993 – bezterminowo

WKŚIR

współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna

22.     

 

MENDLOWSKI ROLNICZO-LEŚNY UNIWERSYTET W BRNIE

1990 – bezterminowo

2009 – bezterminowo

/odnowiona/

WBiHZ

K. Hodowli Koni 1998, K. Hodowli Trzody Chlewnej 1995, K. Akwakultury 2002

współpraca naukowa i dydaktyczna

23.     

 

UNIWERSYTET ROLNICZY W PRADZE

/UPRZEDNIO: WYŻSZA SZKOŁA ROLNICZA/

1986 – bezterminowo

WKŚIR

współpraca naukowo-techniczna i dydaktyczna

24.     

EGIPT

UNIWERSYTET MINOUFIYA

2012 – 2015

(przedłużana na 3 lata)

WTiICh

współpraca w zakresie odnawialnych źródeł energii, fotochemii środowiska, chemii powierzchni i pokrewnych dziedzinach

25.     

FRANCJA

INSTYTUT AGRICOLA PRIVE BOULDOIRE W MARVAJOLE

1992 – bezterminowo

WKŚIR / WBIHZ

współpraca w zakresie hodowli i produkcji zwierząt, agrotechniki, mechanizacji rolnictwa

26.     

 

UNIWERSYTET W NANTES

2012 – 2017

WIMIM / WBIA

współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna, wymiana osobowa, wymiana publikacji, organizacja konferencji

27.     

GRUZJA

MIĘDZYNARODOWY UNIWERSYTET KAUKASKI w TIBILISI

2014 - 2017

WEKON

współprca w zakresie ekonomii i nauk społecznych

28.     

 

IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY

2014 – 2017

WEKON

współpraca w dziedzinie ekonomii i nauk społecznych

29.     

 

TIBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY, TBILISI

2017—2020

przedłużana o rok

WE

Wymiana akademicka, spotkania naukowe, wspólne projekty,

30.     

 

GERGIAN TECHNICAL UNIVERSITY TIBILISI

2017-2020

przedłużana o rok

WE

Wymiana akademicka, spotkania naukowe, wspólne projekty

31.     

HOLANDIA

KENNISCHENCENTRUM PAPIER EN KARTON (KCPK), ARNHEM

2012 – 2017

WNOŻiR / CBiIMO

organizacja staży studenckich

32.     

INDIE

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MADRAS

2012 – 2017

WE

w zakresie badań naukowych oraz działalności akademickiej

33.     

 

HINDUSTAN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, FARAH (MATHURA), INDIE

2014 – 2019

WIMIM

współpraca w zakresie badań naukowych oraz nauczania akademickiego w tematyce tworzyw polimerowych oraz zjawisk związanych z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem elastomerów termoplastycznych oraz nanokompozytów polimerowych

34.     

 

BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE

2017-2020

WTiICh

współpraca w zakresie projektów badawczych, wymiana nauczycieli, pracowników naukowych i studentów, organizacja wspólnych spotkań

35.     

JAPONIA

HOKKAIDO UNIVERSITY

CATALYSIS RESEARCH CENTER

2010 – 2015

WTIICH

/Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska/

w dziedzinie katalizy, chemii powierzchni i pokrewnych dziedzinach /kształcenie i działalność naukowa/

36.     

 

UNIWERSYTET OITA

2017-2022

WTiICH

Promocja badań, edukacji i kultury: wspólne badania, wymiana kadry, wymiana dokumentacji,  wymiana studentów, edukacja

37.     

KAZACHSTAN

CENTRUM AGROCHEMII I GLEBOZNAWSTWA REPUBLIKI KAZACHSTAN

2007 – bezterminowo

WTIICH

/Katedra Chemii Środowiska/

współpraca naukowo-badawcza

38.     

KAZACHSKI UNIWERSYTET ROLNICZY W AŁMATY

2010

(przedłużana o 1 rok)

WKŚiR /Katedra Chemii Środowiska/

współpraca naukowo-badawcza

39.     

KOLUMBIA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, BOGOTA

2017-2020

przedłużana o rok

WTiICH

Wymiana akademicka, realizacja wspólnych projektów, spotkania naukowe

40.     

LITWA

LITEWSKA AKADEMIA WETERYNARYJNA W KOWNIE

2007-bezterminowo

WBIHZ

współpraca naukowo-badawcza

41.     

 

VSI AGROSCHOOL, Wilno

2014 – 2019

WKSIR / WEKON / WI

Współpraca w dziedzinach: agronomii, ekonomii i IT

42.     

ŁOTWA

WYDZIAŁ EKONOMIKI ŁOTEWSKIEJ AKADEMII ROLNICZEJ W JEŁGAWIE

1999 – bezterminowo

WEKON

Wspólne prace badawcze, podyplomowe szkolnictwo i wymiana studentów

43.     

MEKSYK

NARODOWY INSTYTUT ASTROFIZYKI, OPTYKI I ELEKTRONIKI

TONANZINTLA

2009, - 2018

(przedłużana na 3 lata)

WE

współpraca naukowa, badawcza i dydaktyczna

44.     

NIEMCY

IHP GMbH –Innovations for High Performane Microelectronics, Leibniz-Institut fuer Innovative Mikroelektronik, Frankfurt

2015 - 2017

WI

umowa o zachowaniu poufności współpraca w zakresie projektowania i informacji biznesowych w procesach technologicznych do celów projektowania układów scalonych w technologii IHP

45.     

 

STOWARZYSZENIE SOLARINITATIVE MECKLEMBURG VORPOMMERN E.V. (SIM E.V.) / SOLARZENTRUM  MV, TRIVALK

2015- 2020

OSTOJA

współpraca w zakresie wymiany międzyuczelnianej, prac badawczych oraz działalności dydaktycznej

46.     

 

FACHHOCHSCHULE BIELEFELD

 

1994 - bezterminowo

WE

w zakresie badań naukowych i dydaktyki

47.     

 

UNIWERSYTET TECHNICZNY W BRAUNSCHWEIGU

2007-bezterminowo

/automat. co rok/

WE

/Katedra Elektrotechniki Teoretycznej  i Informatyki/

współpraca naukowo-dydaktyczna

48.     

 

FACHHOCHSCHULE HEILBRONN

 

2004 - bezterminowo

WIMiM

w zakresie badań naukowych i kształcenia studentów

49.     

 

INSTYTUT ENERGII I ŚRODOWISKA W STRALSUNDZIE

 

2006 - bezterminowo

WIMiM

w zakresie innowacji i transferu technologii oraz współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej- w ujęciu regionalnym i .transgranicznym

50.     

 

INNOVATIONS FOR HIGH PERFORMANCE MICROELECTRONICS

/ IHP GMBH /  WE FRANKFURCIE

 

2006 - bezterminowo

WTiICh

w dz.iedzinie badań naukowych, kształcenia i doskonalenia transfe.ru wiedzy oraz tworzenia strategicznego partnerstwa

51.     

 

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NEUBRANDENBURGU

1996 – bezterminowo

WKSIR

współpraca dydaktyczna i naukowa

52.     

 

NIEMIECKI INSTYTUT TECHNOLOGII GUMY W HANOWERZE

2007 – 2012-2013-2014

/automatycznie na kolejny rok/

WIMiM

w zakresie badań naukowych oraz nauczania akademickiego

53.     

 

UNIWERSYTET W KASSEL

2007 – 2012-2013-2014

/automatycznie na kolejny rok/

WIMiM

w zakresie badań naukowych oraz nauczania akademickiego

54.     

 

ZWIĄZEK CHŁOPSKI POWIATU BECKER-RANDOW W PASEWALKU

KRAJOWY OŚRODEK BADAWCZY ROLNICTWA I RYBACTWA MEKLEMBURGII-POMORZA PRZEDNIEGO W GÜLZOW

2001 - bezterminowo

WNOŻIR

kształcenie studentów w ramach praktyk. Współpraca badawcza

55.     

 

UNIWERSYTET W ROSTOCKU

1999 – bezterminowo / w okresach 4-letnich/

WNOŻIR / WBIHZ

współpraca badawcza i naukowa, dydaktyczna, wymiana kadry i studentów

56.     

 

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W EBERSWALDE

1996 – bezterminowo

2010 – bezterminowo

/odnowiona/

 

WKŚiR

współpraca dydaktyczna i naukowa; ERASMUS

 

57.     

 

CENTRUM BADANIA KRAJOBRAZÓW I GRUNTÓW ROLNICZYCH W MÜNCHENBERGU (ZALF)

1994 – bezterminowo

/odnowiona 2001-bezterminowo

WKSIR

Współpraca naukowo-badawcza, praktyki dla studentów

58.     

 

UNIWERSYTET ERNSTA-MORITZA-ARNDTA W GREIFSWALDZIE , INSTITUT FÜR BOTANIK UND LANDSCHAFTSŐKOLOGIE

2006 – bezterminowo

WEKON

/ K. Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Handlu Zagranicznego/

współpraca naukowa i dydaktyczna

59.     

 

INSTITUT FÜR AGRARENTWICKLUNG IN MITEL UND OSTEUROPA (IAMO) W HALLE

2002 – bezterminowo

WEKON

współpraca naukowa (wymiana kadry)

60.     

 

ARCHEA ME-LE Anlagebau GmbH, Torgelow

2010 – bezterminowo

OSTOJA

w zakresie energii odnawialnych

61.     

 

ZERUM UECKERMUENDE / TECHNISCHE HOCHSCHULE NEUBRANDENBURG / STOWARZYSZENIA NA RZECZ WYBRZEŻA SZ-N

MAŁA AKADEMIA NATURA – ŚRODOWISKO-TECHNIKA

 

2010 – bezterminowo

OSTOJA

w zakresie edukacji ekologicznej

62.     

 

ALFRED PRACHT LICHTTECHNIK GMBH

2011-2017

 

WIMiM

współpraca w zakresie tworzyw konstrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem polimerów oraz materiałów polimerowych o specjalnych właściwościach, ich przetwórstwa, zastosowania oraz recyklingu

63.     

 

MTU POLSKA SP. Z O.O – MTU Friedrichschafen GmbH, Fredrichschafen

2012 – 2016

(przedłużana na 3 lata)

WE

prowadzenie wspólnych badań, tworzenie stanowisk pracy dla studentów,  organizacja konferencji , rozwój technologii do budowy i produkcji prototypów etc.

64.     

PORTUGALIA

UNIWERSYTET TECHNICZNY W LIZBONIE

 

2004 - bezterminowo

WTMiT

współpraca naukowa i dydaktyczna, w oparciu o wieloletnie kontakty

65.     

ROSJA

SANKT-PETERSBURSKI UNIWERSYTET POLITECHNICZNY W SANKT-PETERSBURGU

2011 – 2014 -2017

WBiA

/ Katedra Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych/

współpraca w naukowo-nadawca , wymiana osobowa

66.     

 

PAŃSTWOWA INSTYTUCJA OŚWAITOWA WYŻSZEGO KSZTAŁCENIA ZAWOOWEGO

„MOSKIEWSKI INSTYTUT ENERGETYCZNY”

2011 – bezterminowo

WKŚiR

współpraca w zakresie działalności naukowej i edukacyjnej

67.     

 

MIESZCZERSKA FILIA PAŃSTWOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWEJ WSZECHROSYJSKIEGO INST. N-B HYDROTECHNIKI I MELORACJI im. A.N Kostiakova

Rosyjskiej Akademii Nauk

2009 -2015

WKŚIR

współpraca naukowo-badawcza

68.     

 

SANKT PETERSBURSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY

 

1999 - bezterminowo

WE

w zakresie wykorzystania silników spalinowych zasilanych różnymi rodzajami paliwa

69.     

 

PÓŁNOCNO-ZACHODNI INSTYTUT POLITECHNICZNY

W ST. PETERSBURGU

2008 – bezterminowo

2009 - bezterminowo

WIMIM

współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna

70.     

 

RIAZAŃSKA PAŃSTWOWA AKADEMIA ROLNICZA IM. PROF. P. A. KOSTYCZEWA W RIAZANIU

2006-bezterminowo

2009 – bezterminowo /odnowiona/

WKŚiR

współpraca w dziedzinie badań naukowo-technicznych i kształcenia

71.     

 

INSTYTUT HYDROTECHNIKI I MELIORACJI A.N. KOSTIAKOWA, MOSKWA

2002

2004 – bezterminowo

2009 – bezterminowo

WKŚiR

współpraca naukowo-techniczna

72.     

 

AKADEMIA MENADŻERSTWA I AGROBIZNESU

W ST. PETERSBURGU

1994 - bezterminowo

WKŚiR

współpraca naukowa i dydaktyczna

73.     

 

PETERSBURSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET KOMUNIKACJI (PGUPS)

2012

WNoŻiR  współpraca naukowa i dydaktyczna

74.     

RUMUNIA

AKADEMIA EKONOMICZNA W BUKARESZCIE

2012 – 2015

 

WEKON

współpraca w dziedzinie ekonomii i zarządzania

75.     

SŁOWACJA

POLYMER INSTITUTE OF SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES, BRATYSŁAWA

2010-2015

(przedłużana o 1 rok)

WIMiM

w zakresie tworzyw polimerowych, nanokompozytów polimerowych oraz elastomerów termoplastycznych

76.     

SZWECJA

UNIWERSYTET W UPPSALI

1995 -bezterminowo

WTiICh

międzynarodowy program dydaktyczny „Środowisko Morza Bałtyckiego”

77.     

 

SCHOOL OF ENGINEERING, BLEKINGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KARLSKRONA

2010 – 2015

WI

współpraca naukowo-badawcza

78.     

TURCJA

UNIWERSYTRET ANADOLU W ESKISEHIR

2010 – 2015

(przedłużana na 1 rok)

WIMiM

 współpraca w dziedzinie technologii tworzyw polimerowych

79.     

UKRAINA

 ODESKI NARODOWY UNIWERSYTET MORSKI

2010-2020

WTMiT

współpraca naukowo-badawcza , w zakresie edukacji

80.     

 

POLITECHNIKA LWOWSKA, Katedra Urbanistyki, Instytut Architektury

2014 – bezterminowo

WBiA

współpraca w zakresie badań naukowych, wymiany osobowej, działalności dydaktyczne, wymiany informacji i popularyzacji nauki

81.     

 

ODESKA NARODOWA AKADEMIA TECHNOLOGII SPOŻYWCZYCH

2012 – 2025

WTMiT

współpraca w zakresie nauki i edukacji

82.     

 

PAŃSTWOWY UNIWERSYTET TECHNOLOGII INFORMATYCZNO-KOMUNIKACYJNYCH, KIJÓW

2012 – 2015, 2018

(przedłużana na 3 lata)

WI

współpraca naukowa, badawcza i dydaktyczna

83.     

 

INSTYTUT TERMOELEKTRYCZNOŚCI MINISTERSTWA EDUKACJI I AKADEMII NAUK UKRAINY

1999 – 2006

2006 - 2009

2010 – 2013

2013 - 2016

WTMiT

 w zakresie badań teoretycznych i eksperymentalnych oraz projektowania termoelektrycznych urządzeń chłodniczych

84.     

 

NARODOWY UNIWERSYTET LEŚNICTWA WE LWOWIE

2008 - bezterminowo

WKŚIR

współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna

85.     

 

LWOWSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET AGRARNY W DUBLANACH

2004 – bezterminowo

WKŚIR

współpraca naukowo-dydaktyczna

 

86.     

 

LWOWSKA AKADEMIA MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ WE LWOWIE, KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT

2005 – bezterminowo

WBiHZ

/Katedra  Żywienia Zwierząt/

współpraca naukowo-badawcza oraz w zakresie kształcenia

87.     

 

INSTYTUT ZOOLOGII IM. II. SCHMALHAUSENA NARODOWEJ AKADEMII NAUK UKRAINY

2003 – bezterminowo

WNOŻIR / WBIHZ

współpraca naukowa

88.     

 

INSTYTUT GEOLOGII I GEOCHEMII PALIW KOPALNYCH NACJONALNEJ AKADEMII NAUK WE LWOWIE

2009 – bezterminowo

WKSIR

współpraca w zakresie nauki i kształcenia, wspólne projekty badawcze, wymiana akademicka, organizacja wspólnych spotkań naukowych,

89.     

 

INSTYTUT RYBACTWA UKRAIŃSKIEJ AKADEMII NAUK ROLNICZYXCH W KIJOWIE

2015 – 2020

WNOŻIR

współpraca w zakresie wymiany międzyuczelnianej, prac badawczych oraz działalności dydaktycznej

90.     

 

INSTYTUT ROLNICZY REGIONU KARPACKIEGO PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK ROLNICZYCH UKRAINY, OBROSZYN

2015-2020

WBiHZ

wspólne projekty badawcze, wymiana akademicka, organizacja wspólnych spotkań naukowych,

91.     

USA

UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA

1999 - bezterminowo

Centralna

współpraca w zakresie kształcenia i badań naukowych

92.     

 

SAMUEL GINN COLLEGE OF  ENGINEERING, AUBURN UNIVERSITY

2015-2020

WBIA

Wspólpraca naukowa-badawcza i dydaktyczna

93.     

 

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS , COLLEGE OF FOOD AND NATURAL RESOURCES

 

1993 –

bezterminowo

WKŚIR

współpraca naukowa i dydaktyczna

94.     

 

THE UNIVERSITY OF AKRON COLLEGE OF ENGINEERING

2013 – 2016

WTiICh

współpraca w zakresie: organizowania wymiany nauk. dla absolwentów, wspólne proj. badawcze i dydaktyczne, publikacje, wymiana osobowa

 

95.     

WIELKA BRYTANIA

ADVANCED COMPOSITE CENTRE FOR INNOVATION AND SCIENCE (ASSIS), BRISTOL

2011-2016

WIMiM

Współpraca w tematyce tworzyw polimerowych oraz oddziaływań międzycząsteczkowych, ze szczególnym uwzględnieniem auksetycznych struktur materiałów porowatych i kompozytów

96.     

 

UNIWERSYTET W SHEFFIELD

2012 – 2017

WIMiM

współpraca w zakresie inżynierii powierzchni

97.     

WĘGRY

UNIWERSYTET  W DEBRECZYNIE

2015-2025

WNoŻiR

Współpraca naukowa i dydaktyczna

98.     

WŁOCHY

THE INSTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L`ENERGIE „NICOLA GIORDANO” (ITAE)

2014-2017

WTIICH

Współpraca w zakresie badań i kształcenia w dziedzinie technologii, projektowania i prototypowania urządzeń do reformingu i ogniw paliwowych (SOFC, PEMFC)