Oferty pracy ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT/SPECJALISTA 12.08.2022 09:31

MIEJSCE PRACY: Dział Zamówień Publicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 48

OPIS STANOWISKA

 1. praktyczne stosowanie ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP), jej przepisów wykonawczych oraz regulaminów wewnętrznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w procesie związanym z planowaniem, przygotowaniem, prowadzeniem lub udzielaniem zamówień publicznych (dostaw, usług lub robót budowlanych), w tym w szczególności:
 • przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia oraz innych wymaganych dokumentów formalnych niezbędnych do wszczęcia, prowadzenia i rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień (dostaw, usług, robót budowlanych) zgodnie z wymaganiami ustawy PZP;
 • przygotowywanie, we współpracy z komórką radców prawnych ZUT, projektów umów w sprawach zamówień publicznych;
 • obsługa formalna (z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych), w tym udział w pracach komisji przetargowych lub innego rodzaju zespołach ds. badania i oceny spełnienia warunków określonych dokumentach zamówienia oraz złożonych w odpowiedzi na nie ofert;
 • przygotowywanie projektów opinii i uzasadnień co do obowiązku lub zakresu stosowania ustawy PZP w innych niż powyższe sprawach z zakresu zamówień publicznych, zgłaszanych Działowi Zamówień Publicznych ze strony innych jednostek organizacyjnych ZUT;
 • konsultacje i innego rodzaju wsparcie dla pracowników ZUT, niezatrudnionych w Dziale Zamówień Publicznych w sprawach podejmowanych przez nie działań, dotyczących zamówień publicznych.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe (preferowane na kierunku prawo, administracja lub ekonomia),
 • niezbędne doświadczenie zawodowe, przez które rozumiane będzie spełnienie przynajmniej jednego z dwóch poniżej wskazanych warunków:

- minimum roczne doświadczenie przy obsłudze formalnej procesu zamówień publicznych realizowanych w trybach ustawy PZP, ustawy ją poprzedzającej (mile widziane po stronie zamawiającego jako organizatora postępowania o zamówienie publiczne);

lub

- minimum dwuletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu przepisów prawa  poprzez prowadzenie postępowań (administracyjnych, konkursowych, innych) regulowanych przepisami ustaw lub poprzez przygotowywanie (może być również w formie projektów przygotowywanych dla pracodawcy) opinii prawnych, uzasadnień, innego rodzaju analiz lub rozstrzygnięć z zakresu prawa.

 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i jego informatycznych narzędzi pracy biurowej, umiejętność korzystania ze środków komunikacji elektronicznej,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY

OFERUJEMY

 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oferty prosimy przesłać do dnia 29.08.2022 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na samodzielnego referenta DZP lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na samodzielnego referenta DZP” na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, (pok. 225C-budynek Rektoratu)

70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 05.09.2022 r .

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Powyższa oferta może zostać wykorzystana do innych rekrutacji prowadzonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W tym celu proszę w CV zamieścić dodatkową zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 19, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji”.