Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na trzy stanowiska asystenta w Instytucie Technologii Mechanicznej WIMiM 15.07.2019 13:59

Komisja w składzie:

dr hab. inż. Marcin Chodźko, prof. ZUT – przewodniczący,

dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, prof. ZUT

dr hab. inż. Arkadiusz Parus, prof. ZUT

na spotkaniu w dniu 12.07.2019 dokonała rozstrzygnięcia konkursu na trzy stanowiska asystentów
w Instytucie Technologii Mechanicznej, w Zakładzie Układów Mechatronicznych, na które wpłynęły 3 podania.

Konkurs wygrały następujące osoby:

mgr inż. Beaty Niesterowicz,

mgr inż. Pawła Dunaja,

mgr inż. Bartłomieja Szymczaka.

 

Kandydaci spełnili wszystkie wymogi formalne i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja konkursowa wysoko oceniła kompetencje merytoryczne i profile dorobku naukowego kandydatów w zakresie komputerowo wspomaganego projektowania, umiejętności prowadzenia badań numerycznych metodą elementów skończonych oraz badań doświadczalnych. Zatrudnienie ich w Zakładzie Układów Mechatronicznych pozwoli na zachowanie wysokiego poziomu realizowanych badań naukowych oraz prowadzonych zajęć dydaktycznych. Kandydaci są ponadto aktywnie zaangażowani w realizację projektów badawczych oraz we współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Komisja podkreśla wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych, co zostało potwierdzone wynikami ocen oraz wysoką jakość publikacji, które to osiągnięcia wpłyną pozytywnie na wyniki ewaluacji Uczelni. Profil działalności naukowej zbieżny jest z kierunkami badań prowadzonych w Jednostce.

Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.