Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego na Wydziale Techniki Morskiej i Transprtu 11.01.2023 15:25

W dniu 11 stycznia  2023 r. zebrała się Komisja Konkursowa w składzie:

     1. dr hab. inż. Piotr Nikończuk, prof. ZUT - przewodniczący
     2. prof. dr hab. inż. Sergiy Filin
     3. dr hab. inż. Krzysztof  Danilecki, prof. ZUT
     4. dr hab. inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz, prof. ZUT
     5. dr inż. Wojciech Tuchowski

w celu rozpatrzenia oferty mgra inż. Norberta Lecha, która jako jedyna wpłynęła na konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego, ogłoszony w dniu 23.11.2022 roku przez Rektora ZUT w Szczecinie.
Termin składania ofert upłynął 30.12.2022.

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydata stwierdziła, że:
     - oferta została złożona w terminie,
     - oferta zawiera wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty,
     - kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja Konkursowa, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, postanowiła jednogłośnie rekomendować zatrudnienie mgra inż. Norberta Lecha na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie.

Uzasadnienie:

Kandydat spełnia warunki konkursu oraz oczekiwania Katedry Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu w zakresie rozwoju kadry oraz wszystkie wymagania ustawowe i statutowe. Złożone przez kandydata dokumenty potwierdzają kwalifikacje zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Przewodniczący komisji

Dr hab. inż. Piotr Nikończuk, prof. ZUT