Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 29.08.2022 13:31

W dniu 26.08.2022 r. Komisja Konkursowa w składzie:

  1. dr Magdalena Kucharska – Przewodniczący Komisji,
  2. dr Mateusz Firkowski – członek Komisji,
  3. dr Maciej Zwierzchowski – członek Komisji.

rozpatrzyła ofertę dr Jolanty Rosiak, która jako jedyna wpłynęła na konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Studium Matematyki ogłoszony w dniu 11.07.2022 roku przez Rektora ZUT w Szczecinie.

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatkę stwierdziła, że:

  • a. oferta została złożona w terminie,
  • b. oferta zawiera wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty,
  • c. kandydatka spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu tajnego głosowania postanowiła jednogłośnie rekomendować zatrudnienie drJolanty Rosiak na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych Studium Matematyki ZUT w Szczecinie.
Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia warunki konkursu oraz oczekiwania Studium Matematyki w zakresie rozwoju kadry oraz wszystkie wymagania ustawowe i statutowe. Złożone przez kandydatkę dokumenty potwierdzają kwalifikacje zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Opinia z ostatniego miejsca pracy oraz ukończone kursy i szkolenia potwierdzają duże doświadczenie i wskazują na wysoką jakość pracy dydaktycznej Kandydatki. Deklarowane przez Kandydatkę uzyskanie certyfikatu Aptis for Teachers, zaangażowanie w pracę organizacyjną i promocję naszej Uczelni wpisują się w obecną strategię Studium Matematyki.