Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Katedrze Ogrodnictwa 30.06.2022 11:32

Data ogłoszenia konkursu: 25.05.2022

Termin składania zgłoszeń: 24.06.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.06.2022

Termin posiedzenia komisji konkursowej: 27.06.2022

Liczba nadesłanych zgłoszeń: 1

Rekomendowana Kandydatka: dr inż. Kamila Bojko

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia warunki konkursu oraz oczekiwania Wydziału w zakresie rozwoju kadry i jednocześnie wszystkie wymagania ustawowe i statutowe. Złożone przez Kandydatkę dokumenty potwierdzają kwalifikacje zgodnie wymaganiami określonymi w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Dorobek naukowy Kandydatki potwierdza jej doświadczenie w pracy w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego oraz w prowadzeniu badań naukowych. Kandydatka potwierdził też aktywność naukową po uzyskaniu stopnia doktora.