Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 22.01.2021 14:19

Szczecin, dnia 15 stycznia 2021 roku

  • Data ogłoszenia konkursu: 11.12.2020
  • Termin składania dokumentów: 11.01.2021
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.01.2021
  • Termin posiedzenia komisji konkursowej: 15.01.2021
  • Liczba kandydatów: 6

 

Komisja konkursowa w składzie:

  • dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT – przewodniczący
  • prof. dr hab. inż. Iwona Szatkowska
  • prof. dr hab. inż. Jan Udała
  • dr hab. inż. Małgorzata Ożgo, prof. ZUT

rekomenduje Rektorowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zatrudnienie mgr inż. Martę Juszczak-Czasnojć na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

Uzasadnienie

Wyłoniona w drodze konkursu kandydatka złożyła kompletną dokumentację umożliwiającą dokonanie szczegółowej oceny jej kwalifikacji i osiągnięć. Wartość przedstawionych i zweryfikowanych osiągnięć w ujęciu bibliometrycznym była wyższa w porównaniu
z osiągnięciami pozostałych kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu. Posiadane kwalifikacje i tematyka osiągnięć naukowych jest zbieżna z profilem badań prowadzonych w Katedrze Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska.

dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT
przewodniczący komisji konkursowej