Oferty pracy ZUT

REKTOR ZUT W SZCZECINIE ogłasza nabór na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze ½ etatu na Wydziale Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych 19.10.2022 11:01

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza nabór na stanowisko 
asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze ½ etatu 

na Wydziale Informatyki w Katedrze Systemów Multimedialnych 

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, gotowy do aktywnej pracy  naukowo-badawczej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z profilem Katedry. Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udział w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

 • tytuł zawodowy magistra w zakresie informatyki, matematyki lub pokrewnych
 • doświadczenie w pracy naukowej poparte dorobkiem w postaci opublikowanych artykułów naukowych i udziałem w przynajmniej jednym projekcie badawczym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • aktywny udział w konferencjach naukowych
 • umiejętność programowania w językach wysokiego poziomu, np. C,C++, C#, Python
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie oraz pisanie prac naukowych.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. wniosek o zatrudnienie, 
 2. C.V., 
 3. kwestionariusz osobowy, 
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku informatyka, matematyki lub pokrewnych
 5. udokumentowaną znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców), 
 6. program zamierzeń kandydata na stanowisku asystenta,
 7. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet 
 8. Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.).

Komplet dokumentów należy dostarczyć na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Informatyki - Kancelaria pok. 32
71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49 

Termin składania dokumentów upływa 24.10.2022 o godz. 10.00. 
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do 31.10.2022.
Proponowany okres zatrudnienia: od 01.11.2022 do 30.09.2024.

Komisja naboru może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja naboru nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:
       a. pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl 
       b. telefonicznie: 091 449 4924,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.