Oferty pracy ZUT

Rektor ZUT ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Studium Matematyki 26.01.2021 14:56

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 85) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych.
Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i udziału w projektach dydaktycznych.
Pracownik na oferowanym stanowisku będzie miał następujące obowiązki:

 1. dydaktyczne – prowadzenie powierzonych zajęć w wymiarze co najmniej 330 godzin w roku akademickim, wykładów i ćwiczeń audytoryjnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na wysokim poziomie merytorycznym, przy dobrym kontakcie ze studentami; stałe podnoszenie swoich kwalifikacji;
 2. organizacyjne – udziału w pracach organizacyjnych i promocyjnych na rzecz uczelni oraz Studium Matematyki, co wiąże się z dodatkowym nakładem czasu i pracy.

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk matematycznych;
 2. doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym również w pracy ze studentami studiów doktoranckich;
 3. gotowość do działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
 4. nieposzlakowana opinia nauczyciela akademickiego, wysoka kultura osobista;
 5. wysokie oceny nauczyciela akademickiego wynikające z ankiet studentów w ciągu ostatnich czterech lat;
 6. dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny związany z nauczaniem matematyki na uczelni wyższej;
 7. umiejętności stosowania technik informatycznych do pracy dydaktycznej i organizacyjnej;
 8. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 9. podstawowa znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie,
 2. C. V.,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 5. wykaz dorobku naukowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z podaniem o zatrudnienie,
 7. plan pracy na przyszłym stanowisku,
 8. opinia z ostatniego miejsca pracy,
 9. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1.

Komplet dokumentów należy przesłać elektronicznie w formie plików PDF na adres: sm@zut.edu.pl
Kandydat wyłoniony w drodze konkursu jest zobowiązany do dostarczenia w ciągu 7 dni oryginalnych dokumentów do Sekretariatu Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  
al. Piastów 48 pokój nr 104
70-311 Szczecin
tel. 91 449 48 26

Termin składania dokumentów: 25.02.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.02.2021 r.

Proponowany okres zatrudnienia: od dnia 01.03.2021 r. do dnia 14.09.2021 r.

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP ZUT w ciągu 30 dni po jego zakończeniu.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu dokumenty niezatrudnionych kandydatów zostaną trwale usunięte.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

  1. pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl
  2. telefonicznie: 091 449 4924,

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) -  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Studium Matematyki

W dniu 26.02.2021 r. Komisja Konkursowa w składzie:

 1. dr Magdalena Kucharska – Przewodniczący Komisji,
 2. dr Monika Perl – członek Komisji,
 3. dr Włodzimierz Laskowski – członek Komisji.

rozpatrzyła ofertę dr. Macieja Zwierzchowskiego, która jako jedyna wpłynęła na konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Studium Matematyki ogłoszony w dniu 26.01.2021 r. przez Rektora ZUT w Szczecinie.

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydata stwierdziła, że:

 1. oferta została złożona w terminie,
 2. oferta zawiera wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty,
 3. kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu tajnego głosowania postanowiła jednogłośnie rekomendować zatrudnienie dr. Macieja Zwierzchowskiego na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych Studium Matematyki ZUT w Szczecinie.

Uzasadnienie:

Kandydat spełnia warunki konkursu oraz oczekiwania Studium Matematyki w zakresie rozwoju kadry oraz wszystkie wymagania ustawowe i statutowe. Złożone przez kandydata dokumenty potwierdzają kwalifikacje zgodnie wymaganiami określonymi w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Opinie studentów ZUT potwierdzają doświadczenie i wskazują na wysoką jakość pracy Kandydata o charakterze dydaktycznym. Dotychczasowe zaangażowanie Kandydata w działalność organizacyjną jest godne naśladowania. Działania na rzecz promocji Uczelni planowane przez Kandydata wpisują się w obecną strategię Studium Matematyki.