Oferty pracy ZUT

Rektor ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w wymiarze pełnego etatu w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych. 26.01.2021 15:05

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Praca na stanowisku adiunkta badawczego w grupie pracowników badawczych w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa. Prowadzenie działalności naukowej i publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych w obszarze nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych zgodnych z profilem badawczym Jednostki. Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1)     wymagane wykształcenie: stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych – dyscyplinie technologii żywności i żywienia;

2)     wiedza z zakresu dodatków i żywności funkcjonalnej pochodzenia roślinnego, procesów biokonwersji/biotransformacji/fermentacji produktów przemysłu rolno-spożywczego oraz technologii „zero waste” z obszaru technologii żywności;

3)     doświadczenie w aplikowaniu o fundusze na projekty naukowe (min. 1 przyznane finansowanie z Narodowego Centrum Nauki lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju);

4)     umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w projektach badawczych (min. 3 projekty, w tym odpłatne prace badawczo-rozwojowe realizowane przez okres przynajmniej 12 miesięcy łącznie) konferencjach naukowych oraz autorstwem lub współautorstwem publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, minimalny dorobek 400 pkt MNiSW w ciągu ostatnich 2 lat (2019-2020) w oparciu przynajmniej o 4 publikacje z IF;

5)     doświadczenie w zakresie wykonywania oznaczeń właściwości fizyko-chemicznych żywności i dodatków do żywności w tym tj. FTIR, UV-Vis, badania zawartości związków biologiczne aktywnych, badania bioaktywności, badania reologiczne i tekstury, analizy mikrobiologiczne;

6)     umiejętność analitycznego i twórczego myślenia;

7)     biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

8)     bardzo dobra, udokumentowana publikacyjnie znajomość języka angielskiego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)     wniosek o zatrudnienie,

2)     C. V.,

3)     kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)     odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,

5)     wykaz dorobku naukowego i zawodowego,

6)     inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,

7)     program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,

8)     udokumentowaną znajomość języka obcego (angielskiego),

9)     oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,

10)   zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1;

 

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

71-550 Szczecin ul. Kazimierza Królewicza 4

tel. 91 449 66 54

Termin składania dokumentów: 08.03.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.03.2021 r.

Proponowany okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

a.     pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl

b.     telefonicznie: 091 449 4924,

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

5.     Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) -  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.