Oferty pracy ZUT

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie naukowym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki 2018/31/D/ST8/00792 03.06.2019 09:34

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie naukowym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki 2018/31/D/ST8/00792

Miejsce realizacji projektu: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku Stypendysta - DOKTORANT w Instytucie Inżynierii Materiałowej na okres 24 miesięcy. Oferowane jest stypendium naukowe w ramach projektu badawczego Sonata pt.: „Badania korelacji między strukturą nadcząsteczkową a właściwościami funkcjonalnymi nowych kopoliamido-estrów opartych częściowo na surowcach odnawialnych” finansowanego ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Wymagania

Stypendium naukowe NCN będzie przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji projektu spełnia jedno z poniższych kryteriów:

a) jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;

b) jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;

Kryteria kwalifikacyjne

1. Oferta kierowana jest do absolwentów kierunku inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i kierunków pokrewnych;

2. Średnia ocen z egzaminów z całego okresu kształcenia na poziomie wyższym
(w przypadku studiów dwustopniowych średnia ocen liczona łącznie dla studiów licencjackich/inżynierskich i studiów magisterskich) co najmniej 3,9;

3. Znajomość procesu polikondensacji w stanie stopionym oraz umiejętność obsługi urządzeń do syntezy polimerów kondensacyjnych.

4. Znajomość zagadnień z przetwórstwa tworzyw polimerowych, w tym wytłaczania, wtryskiwania; oraz doświadczenie w ustalaniu warunków przetwórstwa materiałów polimerowych na podstawie ich charakterystyk (DSC, DMTA).

5. Znajomość technik laboratoryjnych m.in. badań lepkościowych (wiskozymetry Ubbelohde, Hopplera), badań podstawowych parametrów fizykochemicznych materiałów polimerowych.

6. Doświadczenie w pracy z materiałami polimerowymi opartymi na surowcach odnawialnych.

7. Znajomość podstaw fizykochemii polimerów oraz umiejętność interpretacji wyników z różnicowej kalorymetrii skaningowej, analizy DMTA, spektroskopii dielektrycznej.

8. Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie
i piśmie.

9. Biegłość w pracy z programami MS Office, Origin, WAXS FIT, MestRenova oraz programami graficznymi typu Corel Draw, Chem Draw.

10. Umiejętność opracowania wyników badań na potrzeby ich publikacji oraz ich prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych.

11. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

12. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta dotychczasową aktywnością naukową (np. udział w konferencjach, staże, szkolenia, członkostwo w kołach naukowych).

 

Od kandydata wymagana jest:

• gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

• gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym międzynarodowych, obejmujących m.in. udział w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych,

• umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków,

• komunikatywność,

• umiejętność pracy w zespole.

 

Cel projektu:

- zbadanie w jaki sposób struktura nadcząsteczkowa wpływa na właściwości funkcjonalne, jak np. właściwości barierowe oraz właściwości mechaniczne nowych materiałów polimerowych, kopoli(amido-estrów), opartych częściowo lub w całości na surowcach odnawialnych.

- zbadanie w jaki sposób tworząca się struktura nadcząsteczkowa, w miarę ogrzewania/chłodzenia oraz warunków eksploatacji wpływa na właściwości mechaniczne i barierowe kopolimerów opartych na surowcach odnawialnych, a zwłaszcza na pochodnych kwasu 2,5-furanodikarboksylowego (FDCA).

 Zakres obowiązków

1. Praca badawcza w zakresie opisanym w projekcie;

2. Opracowanie parametrów syntezy nowych materiałów polimerowych w oparciu o analizę literaturową;

3.Przeprowadzenie serii syntez poliestrów/kopoliestroeterów opartych na surowcach odnawialnych;

4.Udział w ustaleniu parametrów syntezy kopoliamidoestrów oraz kopoliamidoestroeterów;

5.Uczestnictwo w otrzymywaniu oligomerów opartych na pochodnych kwasu 2,5-furanodikarboksylowego;

6.Opracowanie wyników DSC/TGA/DMTA dla otrzymanych materiałów oraz ich analiza.

7.Czynne uczestnictwo w uruchomieniu sprzętu do analizy termicznej (zakupionego do projektu aparatu DSC)

8.Publikacja wyników badań w czasopismach naukowych oraz prezentacja rezultatów badań na zebraniach naukowych zespołu;

9.Czynne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz stażach naukowych;

10.Systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy
z Kierownikiem Projektu oraz

 

Kandydatowi oferujemy:

- pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole badawczym,

- możliwość rozwoju naukowego

- odbycie stażu naukowego w Instytucie Struktury Materii w Madrycie (2-4 tygodni);

 

Termin składania ofert: 2 lipca 2019, 23:59

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 1600 PLN miesięcznie wypłacane przez pierwsze 24 miesiące trwania projektu.

Planowane rozstrzygniecie konkursu: 3 lipiec 2019 do 23:59.

Dodatkowe informacje:

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 19, pok. 216, 70-310 Szczecin. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani e-mailem.

Termin i forma składania dokumentów:

2 lipca 2019, 23:59 e-mailowo na adres: spaszkiewicz@zut.edu.pl

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: dr inż. Sandra Paszkiewicz, email: spaszkiewicz@zut.edu.pl