Oferty pracy ZUT

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej Katedry Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej WTiICh 08.01.2019 11:50

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Chemii Fizycznej Katedry Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.3018r. poz. 1668) oraz w § 32 ust. 6 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych;
 • studia magisterskie ukończone na kierunku technologia chemiczna;
 • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący liczące się pozycje, w których wykorzystano wyniki własnych badań empirycznych;
 • pozytywna opinia kierownika jednostki lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej wraz z informacją o perspektywach uzyskania doktoratu;
 • udokumentowane przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć w języku polskim;
 • doświadczenie w prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Katedrze Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej ZUT;
 • znajomość języka polskiego: w stopniu zaawansowanym lub jako języka ojczystego;
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, laboratoria) z przedmiotów chemia organiczna i chemia fizyczna;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe związane z syntezą i analizą strukturalną związków organicznych, a także z badaniami fizyko-chemicznymi związków organicznych, np. takich jak badania kinetyki reakcji metodą NMR itp, w tym publikacje w czasopismach wymienionych w Journal Citation Reports, w których wykorzystano wyniki własnych badań – co najmniej 5 oryginalnych prac oraz co najmniej jedno wystąpienie na konferencji krajowej;
 • doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym;
 • bardzo dobra znajomość programów ChemOffice, ChemDraw i MestreNova;
 • doświadczenie w zakresie obsługi specjalistycznej aparatury badawczej takiej jak: spektrometry (Bruker DPX 400 NMR, Bruker Alpha FT-IR, Jasco UV-VIS) oraz chromatografy gazowy (Agilent z detektorami MS i FID), a także chromatograf cieczowy Waters z detektorem UV-VIS);
 • udział w realizacji projektów badawczych;
 • umiejętność pracy w zespole.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys (w formie CV) osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kwestionariusz osobowy (plik do pobrania).
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz inne zaświadczenia potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji.
 5. Wykaz dorobku naukowego i zawodowego.
 6. Inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
 7. Program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku
 8. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 9. Dokument potwierdzający ukończenie kursu doskonalenia pedagogicznego.
 10. Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych (plik do pobrania);
 11. Oświadczenie o podejmowaniu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy (plik do pobrania).
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1; (plik do pobrania)

Przewidywany termin zatrudnienia: od 25.02.2019 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dziekanat Wydziału Technologii  i  Inżynierii Chemicznej, 71-065 Szczecin, Al. Piastów 42

e-mail: wtiich@zut.edu.pl 

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów): 7 lutego 2019 r. godz. 12:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12 lutego 2019 r. 

Informacja o wyniku konkursu zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej ZUT: bip.zut.edu.pl/praca.html  

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.