Oferty pracy ZUT

Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Budownictwa Ogólnego 18.01.2021 13:32

REKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Budownictwa Ogólnego

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:
Praca na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Budownictwa Ogólnego. Organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych z profilem kształcenia prowadzonym w Katedrze.

Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. otwarty przewód doktorski w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport
 2. znajomość programów do modelowania 3D w technologii BIM
 3. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. wniosek o zatrudnienie,
 2. C. V.,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie
 6. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku
 7. udokumentowaną znajomość języka obcego
 8. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) (format:  docx, rozmiar:  18,49 KB);

oraz gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:

 1. upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 2. oświadczenia upoważniającego ZUT do wykazania osiągnięć pracownika;
 3. oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
al. Piastów 50a, 70-311 Szczecin
tel. 91 449-43-01,

Termin składania dokumentów: 16 lutego 2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 lutego 2021 r.
Termin zatrudnienia: 01.03.2021 r.
Proponowany okres zatrudnienia: czas nieokreślony

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.
Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.