Oferty pracy ZUT

Konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego 23.11.2022 15:15

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w wymiarze 1 etatu

na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego

 

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Charakterystyka stanowiska:

asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. wymagane wykształcenie: wyższe;
 2. tytuł zawodowy: magister inżynier kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja, Transport lub pokrewnego;
 3. Co najmniej dwie publikacje, w tym jedna indeksowana w bazie SCOPUS;
 4. zalecane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu zagadnień transportu i logistyki oraz automatyki i chłodnictwa;
 5. znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 6. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 7. znajomość zagadnień z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych i pomp ciepła potwierdzona dyplomem lub certyfikatami;
 8. uprawnienia F-gazowe kategorii I

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. wniosek o zatrudnienie;
 2. CV;
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich i magisterskich,;
 5. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie;
 6. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku;
 7. udokumentowaną znajomość języka angielskiego;
 8. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy;
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

 

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Dziekanat (pokój 104)

71-065 Szczecin ul. Piastów 41

tel. 91 449 4771

 

 

Termin składania dokumentów: do 30.12.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 13.01.2023 r.

Proponowany okres zatrudnienia: od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.

 

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni, dla którego stanowisko komisji konkursowej nie jest wiążące.

Zatrudnienie na podstawowym stanowisku pracy.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:

  • pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl
  • telefonicznie: 091 449 4924,

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
 7. ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.