Oferty pracy ZUT

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Syntezy Organicznej i Technologii Leków Instytutu Technologii Chemicznej Organicznej 09.01.2019 14:35

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Syntezy Organicznej i Technologii Leków Instytutu Technologii Chemicznej Organicznej

 

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.3018r. poz. 1668) oraz w § 32 ust. 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Wymagania konieczne:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna, specjalność technologia organiczna;
 • udokumentowany dorobek naukowy, powstały w oparciu o wyniki badań własnych i związany z syntezą heterogenicznych katalizatorów tytanowo-silikalitowych i ich charakterystyką z użyciem metod instrumentalnych (m.in. XRD, IR, UV-Vis, SEM, Mikroanaliza rentgenowska) oraz aplikacją w procesach utleniania i izomeryzacji związków nienasyconych, a zwłaszcza w syntezie związków epoksydowych, obejmujący publikacje w czasopismach notowanych w Journal Citation Reports, przyznane patenty oraz zgłoszenia patentowe;
 • udokumentowany dorobek naukowy z wykorzystania statystycznych metod planowania doświadczeń do optymalizacji procesów chemicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • doświadczenie w opiece nad doktorantami w roli opiekuna pomocniczego w przewodzie doktorskim;
 • udział w realizacji projektów badawczych;
 • udokumentowane przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć w języku polskim;
 • znajomość języka polskiego: w stopniu zaawansowanym lub jako języka ojczystego;
 • znajomość języka angielskiego: na poziomie co najmniej B2.

 

Wymagania pożądane:

 • czynny udział w życiu naukowym, w szczególności wystąpienia na konferencjach naukowych oraz działalność naukowa polegająca na promowaniu nauki;
 • doświadczenie w zakresie obsługi specjalistycznej aparatury badawczej stosowanej do charakterystyki katalizatorów oraz do badań związków organicznych i kontroli procesów chemicznych (m.in. IR, UV-Vis, TOC, metody chromatograficzne GC, GC-MS);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim,
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odbyty staż naukowy;
 • odbyta praktyka zawodowa;
 • znajomość procedur dotyczących akredytacji laboratorium badawczego;
 • ukończone kursy doskonalące umiejętność prowadzenia i wykorzystania badań.

 

Przy ocenie kandydatów brane będą pod uwagę „Kryteria Awansu na Stanowisko Adiunkta na WTiICh” zatwierdzone przez Radę Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (plik do pobrania).

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys (w formie CV) osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kwestionariusz osobowy (plik do pobrania).
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora oraz inne zaświadczenia potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji.
 5.  Wykaz dorobku naukowego i zawodowego.
 6.  Inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
 7.  Program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku.
 8. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 9. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (wymagany jedynie od obcokrajowców).
 10. Dokument potwierdzający ukończenie kursu doskonalenia pedagogicznego.
 11. Oświadczenie o niekaralności, zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (plik do pobrania);
 12. Oświadczenie o podejmowaniu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy (plik do pobrania).
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1; (plik do pobrania)

 

Przewidywany termin zatrudnienia: od 25.02.2019 r.

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dziekanat Wydziału Technologii  i  Inżynierii Chemicznej, 71-065 Szczecin, Al. Piastów 42

e-mail: wtiich@zut.edu.pl

 

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów): 8 lutego 2019 r. godz. 12:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 lutego 2019 r.

 

Informacja o wyniku konkursu zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej ZUT: bip.zut.edu.pl/praca.html  

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.