Oferty pracy ZUT

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Projektowania Systemów i Optymalizacji Procesowej Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska 09.01.2019 14:25

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Projektowania Systemów i Optymalizacji Procesowej Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska

 

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.3018r. poz. 1668) oraz w § 32 ust. 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Wymagania konieczne:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu intensyfikacji procesów w inżynierii chemicznej, szczególnie procesu mieszania, przepływów jedno- i dwufazowych, magnetohydrodynamiki;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac eksperymentalnych związanych z zastosowaniem specjalistycznej aparatury badawczej służącej do pomiarów sił stycznych i osiowych w mieszalnikach mechanicznych, pomiarów optycznych oraz pomiarów złożonych właściwości reologicznych;
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań naukowych;
 • biegła umiejętność modelowania numerycznego z zastosowaniem metod Obliczeniowej Mechaniki Płynów (CFD) oraz symulatorów procesowych;
 • doświadczenie w projektowaniu aparatury procesowej udokumentowane przyznanymi patentami;
 • udokumentowane przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć w języku polskim;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich w języku polskim i angielskim, zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych magisterskich;
 • znajomość języka polskiego: w stopniu zaawansowanym lub jako języka ojczystego;
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów takich jak: numeryczna mechanika płynów, obliczeniowa mechanika płynów, inżynieria produktu, komputerowe techniki projektowania oraz w języku angielskim: process design, chemical reactors engineering, technical thermodynamics.
 • bardzo dobra znajomość programów Anysys Fluent, Aspen Plus, AutoCAD;
 • udział w realizacji projektów badawczych;
 • umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole.

 

Przy ocenie kandydatów brane będą pod uwagę „Kryteria Awansu na Stanowisko Adiunkta na WTiICh” zatwierdzone przez Radę Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (plik do pobrania).

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys (w formie CV) osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kwestionariusz osobowy (plik do pobrania).
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora oraz inne zaświadczenia potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji.
 5. Wykaz dorobku naukowego i zawodowego.
 6. Inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
 7. Program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku.
 8. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 9. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (wymagany jedynie od obcokrajowców).
 10. Dokument potwierdzający ukończenie kursu doskonalenia pedagogicznego.
 11.  Oświadczenie o niekaralności, zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (plik do pobrania);
 12.  Oświadczenie o podejmowaniu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy (plik do pobrania).
 13.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1; (plik do pobrania)

 

Przewidywany termin zatrudnienia: od 1.03.2019 r.

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dziekanat Wydziału Technologii  i  Inżynierii Chemicznej, 71-065 Szczecin, Al. Piastów 42

e-mail: wtiich@zut.edu.pl

 

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów): 8 lutego 2019 r. godz. 12:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 lutego 2019 r.

 

Informacja o wyniku konkursu zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej ZUT: bip.zut.edu.pl/praca.html  

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.