Oferty pracy ZUT

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 08.01.2019 12:26

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE ogłasza konkurs  na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

  

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.3018r. poz. 1668) oraz w § 32 ust. 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Wymagania konieczne:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie chemii nieorganicznej i fizykochemii ciała stałego dotyczący syntez i właściwości fizykochemicznych nowych nieorganicznych związków oraz faz typu roztworów stałych tworzących się w wieloskładnikowych układach tlenków metali;
 • czynny udział w prezentacjach wyników badań na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;
 • współautorstwo udzielonych patentów i zgłoszeń patentowych;
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań naukowych;
 • udokumentowane przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej;
 • znajomość języka polskiego: w stopniu zaawansowanym lub jako języka ojczystego;
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego;
 • udokumentowane odbycie stażu naukowego zagranicznego lub krajowego.

 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, laboratoria) z przedmiotów takich jak: chemia ogólna, chemia nieorganiczna, identyfikacja związków chemicznych, metale i stopy;
 • dobra znajomość programów komputerowych obliczeniowych dotyczących wyznaczania struktur związków nieorganicznych;
 • doświadczenie w interpretacji wyników badań otrzymanych metodami dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD), różnicowej analizy termicznej połączonej z termograwimetrią (DTA-TG), spektroskopii w podczerwieni (IR) oraz spektroskopii w zakresie światła widzialnego oraz ultrafioletu (UV-Vis);
 • udział w realizacji projektów badawczych;
 • doświadczenie w prowadzeniu pokazowych zajęć laboratoryjnych z młodzieżą szkół ponadpodstawowych;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Przy ocenie kandydatów brane będą pod uwagę „Kryteria Awansu na Stanowisko Adiunkta na WTiICh” zatwierdzone przez Radę Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (plik do pobrania).

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys (w formie CV) osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kwestionariusz osobowy (plik do pobrania).
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora oraz inne zaświadczenia potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji.
 5. Wykaz dorobku naukowego i zawodowego.
 6. Inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
 7. Program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku.
 8. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 9. Dokument potwierdzający ukończenie kursu doskonalenia pedagogicznego.
 10. Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych (plik do pobrania);
 11. Oświadczenie o podejmowaniu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy (plik do pobrania).
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1; (plik do pobrania)

 

Przewidywany termin zatrudnienia: od 25.02.2019 r.

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dziekanat Wydziału Technologii  i  Inżynierii Chemicznej, 71-065 Szczecin, Al. Piastów 42

e-mail: wtiich@zut.edu.pl

 

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów): 7 lutego 2019 r. godz. 12:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 11 lutego 2019 r.

 

Informacja o wyniku konkursu zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej ZUT: bip.zut.edu.pl/praca.html  

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.