Oferty pracy ZUT

Konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury 19.01.2021 09:48

REKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Charakterystyka stanowiska:

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Do obowiązków na oferowanym stanowisku pracy będzie należało:

 1. Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie powierzonych zajęć w wymiarze co najmniej 225 godzin w roku akademickim, wykładów i ćwiczeń projektowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na wysokim poziomie merytorycznym, przy dobrym kontakcie ze studentami;
 2. Obowiązki naukowe: prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie architektura i urbanistyka i ich publikacja w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, udział w przedsięwzięciach katedry, organizacja własnego rozwoju naukowego;
 3. Obowiązki organizacyjne na rzecz katedry i wydziału wiążące się z dodatkowym nakładem czasu i pracy.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Wymagane wykształcenie: stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka;
 2. Biegła znajomość problematyki projektowania parametrycznego, zaawansowanych technik komputerowych oraz programów do wspomagania projektowania architektonicznego;
 3. Znajomość problematyki projektowania architektonicznego, w tym prawa budowlanego, przepisów, konstrukcji, zasad sztuki budowlanej, udokumentowanej pracą w zawodzie architekta, ew. uprawnieniami zawodowymi lub realizacjami projektów;
 4. Biegłość w przekazywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, mile widziane doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu na poziomie uczelni wyższej;
 5. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Wymagamy, aby Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie był podstawowym – ale nie wyłącznym – miejscem zatrudnienia pracownika.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. wniosek o zatrudnienie,
 2. C. V.,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu/uchwała o nadaniu stopnia doktora
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku
 8. udokumentowana znajomość języka obcego
 9. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1;

 

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury

Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury

Ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin

tel. 91 449 56 76


Termin składania dokumentów: do 14 lutego 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  16 lutego 2021   r.

Proponowany okres zatrudnienia: od 1 marca 2021 r. na czas nieokreślony

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.