Oferty pracy ZUT

Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa 02.08.2022 15:28

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu (uaktualnienie z dnia 15.06.2022)

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 85) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Charakterystyka stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: 

Pracownik na oferowanym stanowisku będzie miał następujące obowiązki:

 1. dydaktyczne – prowadzenie zajęć (wykładów i ćwiczeń audytoryjnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), na wysokim poziomie merytorycznym i w dobrym kontakcie ze studentami; stałe podnoszenie swoich kwalifikacji;
 2. uczestniczenie w pracach Katedry, Wydziału i Uczelni;
 3. pozyskiwanie funduszy na projekty badawcze, co wiąże się z dodatkowym nakładem czasu i pracy;
 4. uczestniczenie w kształceniu doktorantów;
 5. stałe podnoszenie kompetencji zawodowych.

Kandydatowi na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i udziału w projektach dydaktycznych.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie rybactwa lub zootechniki i rybactwa;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych;
 • dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny związany z nauczaniem anatomii ryb i bezkręgowców wodnych, hydrobiologii, ichtiologii, embriologii, parazytologii na uczelni wyższej;
 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu embriologii ryb i bezkręgowców oraz wpływu czynników środowiskowych na ontogenezę,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym również w pracy ze studentami studiów doktoranckich;
 • gotowość do działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
 • potwierdzone doświadczenie realizacji grantów badawczych – tworzenie, realizacja i rozliczaniu grantów z funduszy unijnych i krajowych; udział w realizacji minimum 5 grantów badawczych w ciągu ostatnich 10 lat.
 • umiejętność pracy ze sprzętem optycznym (różnego typu mikroskopy, kamery), w tym znajomość mikroskopii konfokalnej,
 • znajomość technik histologicznych
 • umiejętność obsługi sprzętu i programów do analizy jakości gamet
 • staż pracy w szkolnictwie wyższym – przynajmniej 10 lat
 • umiejętności stosowania technik informatycznych do pracy dydaktycznej i organizacyjnej;
 • potwierdzona biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość języka angielskiego udokumentowana publikacyjnie;
 • nieposzlakowana opinia nauczyciela akademickiego, wysoka kultura osobista.

Wymagamy, aby Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie był podstawowym – ale niekoniecznie jedynym – miejscem zatrudnienia pracownika. 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

1.     podanie o zatrudnienie, 

2.     C. V.,

3.     kwestionariusz osobowy (format:  doc, rozmiar:  33 KB) osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.     odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego

5.     inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z podaniem o zatrudnienie na oferowanym stanowisku,

6.     plan pracy na przyszłym stanowisku,

7.     oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy, 

 

8.     zgoda na przetwarzanie danych osobowych (format:  docx, rozmiar:  14,95 KB) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik 1

Oraz

gotowość złożenia w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia potrzebnych dokumentów:

9.     upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

10.  oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej

Komplet dokumentów należy przesłać elektronicznie w formie plików PDF na adres: Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu jest zobowiązany do dostarczenia w ciągu 7 dni oryginalnych dokumentów do Dziekanatu Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ul. K. Królewicza 4, pokój nr 20 , 71-550 Szczecin, tel. 91 449 66 50

Termin składania dokumentów: 02.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.09.2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP ZUT w ciągu 30 dni po jego zakończeniu.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu dokumenty niezatrudnionych kandydatów zostaną trwale usunięte.

treść ogłoszenia z załącznikiem (format:  pdf, rozmiar:  177 KB)

Treść ogłoszenia (uaktualnienie z dnia 15.09.2022) (format:  pdf, rozmiar:  345 KB)