Oferty pracy ZUT

Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Katedra Ogrodnictwa 25.05.2022 08:47

REKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/1 etatu, w Katedrze Ogrodnictwa
Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

 • organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w Katedrze Ogrodnictwa oraz kształcenie i wychowywanie studentów,
 • prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych realizowanych w Katedrze Ogrodnictwa,
 • praca organizacyjna związana z działalnością naukowo-dydaktyczną Katedry.

Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. wymagane wykształcenie: stopień doktora nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo;
 2. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, szczególnie w zakresie ogrodnictwa;
 3. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu i organizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z jakością, przechowywaniem, przetwarzaniem produktów rolniczych, uprawą i zastosowaniem roślin i surowców zielarskich, itp.;
 4. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. wniosek o zatrudnienie,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 5. wykaz publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. potwierdzona biegła znajomość języka angielskiego,
 8. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) - załącznik nr 1 (format:  doc, rozmiar:  48 KB).

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dziekanat, pokój nr 3
71-434 Szczecin, ul. J. Słowackiego 17
tel. 91 449 6250

Termin składania dokumentów upływa: 24 czerwca 2022 r., godz. 14:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2022 r.
Proponowany okres zatrudnienia: od 01 października 2022 r. na czas nieokreślony

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty
zostaną komisyjnie zniszczone.