Oferty pracy ZUT

Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Elektrycznym - Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej (1) 25.10.2022 12:34

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,

na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej

Kandydaci winni spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

·       prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika
i elektrotechnika ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych i zajęć dydaktycznych realizowanych w Katedrze oraz kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów. Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.   

Wymagania kwalifikacyjne

·       stopień naukowy doktora (wymagania określone w art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i w § 35 p. 2 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie),

·       aktywność publikacyjna i doświadczenie w zakresie badań materiałów magnetycznych, a także znajomość
i umiejętność budowania systemów do pomiarów magnetycznych z elementami systemów wbudowanych.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1.     wniosek o zatrudnienie

2.     C. V.

3.     kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4.     kopia dyplomu nadania stopnia doktora

5.     inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

6.     spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID

7.     inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie

8.     potwierdzona biegła znajomość języka polskiego i angielskiego

9.     oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy

10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1;

oraz gotowość złożenia, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia:

1.     upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

2.     oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej

Komplet dokumentów należy złożyć w kopercie lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

Termin składania dokumentów: 09.12.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  do 16.12.2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata. Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP ZUT w ciągu 30 dni po jego zakończeniu (art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).