Oferty pracy ZUT

Kierownik Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy. 19.12.2018 12:06

Kandydaci na stanowisko starszego wykładowcy powinni spełniać jeden z warunków:

 • posiada co najmniej dziesięcioletni staż dydaktyczny na stanowisku wykładowcy, oceniony pozytywnie w ramach okresowej oceny nauczycieli akademickich,
 • posiada stopień naukowy doktora i czteroletni staż dydaktyczny,
 • posiada co najmniej dziesięcioletni staż zawodowy na stanowiskach wymagających wiedzy  i doświadczenia, związanych z wykładanym przedmiotem, potwierdzony uzyskanymi osiągnięciami zawodowymi,

oraz spełniać następujące wymagania:

 • mieć doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń ze studentami studiów S1, S2, S3  z przedmiotów: pedagogika, dydaktyka, psychologia zarządzania, komunikacja społeczna.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz w § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • dorobek zawodowy;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 • kopia dyplomu nadania stopnia doktora;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia;
 • oświadczenie w trybie art. 113 ust. Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie w terminie do 21 stycznia 2019 r.  godz. 12.00 na adres:

Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych ZUT
Al. Piastów 48, pok. 519
70-311 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 stycznia 2019 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.