Oferty pracy ZUT

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na trzy stanowiska asystenta 06.06.2019 12:44

DZIEKAN

WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ogłasza konkurs na trzy stanowiska asystenta

w Instytucie Technologii Mechanicznej

na czas nieokreślony

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.3018r. poz. 1668) oraz § 32 ust. 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania stawiane kandydatom:

1. Ukończenie studiów wyższych na kierunku: mechanika i budowa maszyn

2. Wiedza i umiejętności w zakresie komputerowo wspomaganego projektowania,

3. Wiedza i umiejętności w prowadzeniu badań numerycznych, np. metodą elementów skończonych oraz badań doświadczalnych.

4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

5. Gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Instytucie Technologii Mechanicznej.

6. Znajomość problematyki badawczej prowadzonej w ITM, potwierdzona publikacjami

7. Znajomość języka obcego w mowie i piśmie

 

Wymagane dokumenty:

1.Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.

2. Życiorys w formie CV.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

5. Informacje o działalności dydaktycznej.

6. Program zamierzeń kandydata

7. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,

70-310 Szczecin, al. Piastów 19,

 

 

Termin składania dokumentów: do 08.07.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12.07.2019 r. 

Termin zatrudnienia: od 01.10.2019 r.