Oferty pracy ZUT

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta 12.06.2019 09:23

DZIEKAN

WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

na czas nieokreślony

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.3018r. poz. 1668) oraz § 32 ust. 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania stawiane kandydatom:

1. Ukończone studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa, specjalność przetwórstwo tworzyw polimerowych

2. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

3. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie mechaniki i wytrzymałości materiałów w tym ćwiczeń laboratoryjnych.

4. Gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Zakładzie Mechaniki Technicznej.

5. Znajomość problematyki badawczej prowadzonej w jednostce potwierdzona publikacjami

6. Otwarty przewód doktorski w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

7. Odbyty staż zagraniczny (min 3-miesięczny)

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.

2. Życiorys w formie CV.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

5. Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych

6. Udokumentowana znajomość języka angielskiego

7. Informacje o działalności dydaktycznej.

8. Program zamierzeń kandydata

9. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy

10.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,

70-310 Szczecin, al. Piastów 19,

 

Termin składania dokumentów:                do 12.07.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:              do 19.07.2019 r. 

Termin zatrudnienia:                                   od 01.10.2019 r.