Oferty pracy ZUT

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych 29.08.2019 14:28

DZIEKAN

WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

w Instytucie Technologii Mechanicznej

na czas nieokreślony

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.3018r. poz. 1668) oraz § 32 ust 5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz posiadają stopień naukowy doktora.

Wymagania stawiane kandydatom:

1. posiadają stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn w zakresie inżynieria jakości

2. posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu: podstawy zarządzania, zarządzania wiedzą, metrologii i systemów pomiarowych, systemu zarządzania jakością,

3.posiadają kompetencje w prowadzeniu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

 

Wymagane dokumenty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.

2. Życiorys w formie CV.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Kopie dyplomów: magisterskiego i doktorskiego.

5. Informacje o działalności dydaktycznej.

6. Program zamierzeń kandydata

7. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,

70-310 Szczecin, al. Piastów 19,

 

Termin składania dokumentów:                    do 29.09.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:                do 01.10. 2019 r. 

Termin zatrudnienia:                                           od 07.10. 2019 r.