Oferty pracy ZUT

Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA w Katedrze Inżynierii Oprogramowania 27.05.2019 14:04

Dziekan Wydziału Informatyki

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA 

w Katedrze Inżynierii Oprogramowania

 

Kandydat winien spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące podstawowe kryteria kwalifikacyjne:

·        posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany z kierunków: informatyka, automatyka, elektronika i pokrewne,

·        mają wysoką motywację do pracy naukowo-badawczej,

·        posiadają dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

·        są pracowite, sumienne, dyspozycyjne.

Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą również brane następujące elementy:

·        w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy posiadają umiejętność programowania w językach C, C++, C# i JAVA, wiedzę z inżynierii oprogramowania, metod kompilacji oraz programowania równoległego i rozproszonego,

·        doświadczenie zawodowe w pracy w przemyśle (w tym współudział w realizacji projektów) w wybranych dziedzinach związanych z przedstawionymi obszarami badawczymi,

·        doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektów naukowych,

·        dorobek publikacyjny i udział w konferencjach naukowych,

·        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć w języku angielskim

·        posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość jednego z języków kongresowych (preferowany język angielski),

·        doświadczenie w pracy grupowej.

Zakres obowiązków (w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy)

·        Prowadzenie badań naukowych powiązanych z profilem naukowej działalności Katedry.

·        Planowanie, prowadzenie i realizacja eksperymentów naukowych.

·        Realizacja powierzonych zajęć dydaktycznych

·        Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału Informatyki

 

Oferujemy

·        Możliwość rozwoju zawodowego

·        Udział w ciekawych projektach naukowych

·        Możliwość współpracy międzynarodowej

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1)      podanie,

2)      życiorys,

3)      kwestionariusz osobowy,

4)      odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

5)      wykaz dorobku naukowego i zawodowego,

6)      inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,

7)      program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,

8)      deklarację podjęcia zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy,

9)      zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

 

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 25 czerwca 2019 roku  o godz. 9.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 28.06.2019 r.

 

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś