Oferty pracy ZUT

Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych 05.07.2019 13:56

Na podstawie art. 118, 118a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r, (poz. 1842, tekst jednolity z 26 października 2016 ze zm.) oraz art. 36 Statutu ZUT w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018 r. Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych

Konkurs jest skierowany do osób chcących podjąć pracę badawczą i dydaktyczną w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 oraz art. 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.3018r. poz. 1668) oraz w § 32 ust. 6 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. Publikacje w czasopismach wymienionych w Journal Citation Reports, w których wykorzystano wyniki badań empirycznych w zakresie drobiarstwa.
 2. Opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz angielskim, zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Zakładzie Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych ZUT.
 4. Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych potwierdzone udziałem w projektach naukowych.
 5. Doświadczenie i udokumentowane osiągnięcia w pozyskiwaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych na badania naukowe.
 6. Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 7. Biegła znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie o zatrudnienie na ww. stanowisko.
 2. Życiorys w formie CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia magistra.
 5.  

  • Wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.

   

  • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

   

  • Opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.

   

  • Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych.

   

  • Oświadczenie o podejmowaniu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy.

   

  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

   

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy. 

Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Klemensa Janickiego 32 (pokój 1/22), 71-270 Szczecin lub przesłanie ich na adres: Arkadiusz.Pietruszka@zut.edu.pl w terminie do 5 sierpnia 2019 roku (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Informacja o wyniku konkursu zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej ZUT: bip.zut.edu.pl/praca.html  

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

DZIEKAN

WYDZIAŁU  BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka